Дрон на „разследващи“ журналисти няма да лети над имотите на кърджалийските кметове… Вижте кой какво декларира пред Сметната палата

Кметове от Кърджалийско няма да попаднат в така нар. „разследваща тв журналистика“. Атакуваните кметове на Пазарджик, Хасково, Неделино и другите многоимотници във властта реагираха, че това са „предизборни платени предавания“. Дронове няма да летят над имоти на общинските кметове в Източните Родопи, защото няма какво толкова да се заснеме. Това сочат декларациите на хората от властта пред Сметната палата.
Ардинският кмет Ресми Мурад има спестени от заплати 11 000 лева. Заместникът му Изет Шабан има две стари коли – Хонда Сивик и Рено Клио. На 23 500 лева възлизат задълженията му към банки. 3 047 лева пък си е докарал през 2014 година от друга стопанска дейност заместникът Неджми Мюмюнходжов.
Председателят на Общинския съвет в Ардино Сезгин Байрамали има спестени 6 000 лева.
Три банкови влога от спестявания от заплати декларира кметът на Кирково Сали Рамадан –  5 375 лв., 5 275 лв. и 12 545 лв. Той има и лек автомобил „Фолксваген“, закупен през 2002 г. за 1 200 лв.
Зам.-кметът на Кирково Йълмаз Хафъз притежава къща в село Върбен с разгъна­та застроена площ 197 кв. м, придобита през 2009 г. като дарение. Той има 54 кв. м офис в Кирково, заку­пен през 2013 г. на цена 4 417 лв., средствата са от заем. През миналата годи­на зам.-кметът е прех­върлил апартамент 70 кв. м, намиращ се във Фотиново, за 6 000 лева. Собственик е на два леки автомобила – Ауди А4, закупен през 2010 г. за 1 500 лв., и Опел Зафира, закупен за 2700 лв. през 2012 г. Разпола­га с два банкови влога – 7 200 евро и 3 070 лв.
Председателят на Об­щинския съвет Шинаси Сюлейманов притежа­ва една втора идеална част от апартамент в Момчилград, закупен през 2001 г., и къща с двор в Шопци с разгъ­ната застроена площ 176 кв. м, придобита от даре­ние. Собственик е на две ниви по 4 дка в Шопци и Първица и 1 дка ливада в Шопци, придобити също от дарения. Съпругата му е закупила през 2014 г. две ниви по 2 дка в Първица. Разполага с два ав­томобила – Фолксваген голф, закупен през 1999 г. за 1 500 лв., и Фолксва­ген пасат, закупен през 2012 г. за 16 500 лв., като средствата са от заеми. Съпругата му притежа­ва два банкови влога – 9000 евро от дарения и 10000 лв. от заплати. Ши­наси Сюлейманов има потребителски кредит от 8 000 лв.
Кметът на община Джебел Бахри Юмер е подал уведомление, което означава, че през годината е нямало про­мени в имотното му състояние.
В данъчната си декла­рация зам.-кметът на община Джебел Хюсеин Мустафа е декларирал доходи извън тези за заемана­та длъж­ност, по­лучени през пре­дходната кален­дарна го­дина по трудови правоотношения в размер на 4 282 лева.
Председателят на Об­щинския съвет в общи­на Джебел Сейфи Мехмедали е отчел банков – заем от 16 852 лева.
В община Черноочене кметът Айдън Осман, председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер и зам.-кметът Селями Мустафа са подали уведомления.
Кметът на община Крумовград Себихан Мехмед е декларирала два банкови влога – 51 932 лв. от заем и спестя­вания и 26 226 лв. от за­плати. Тя има потреби­телски заем от 6 557 лв. Съпругът й притежава банков влог от 19 181 лв. от спестявания. Той е посочил 5 959 лв. дохо­ди от друга стопанска дейност. Има и 6 115 лв. годишен доход по чл. 92 от ЗКПО на „Риск-2008″ ЕООД.
Заместник-кметът Абидин Хаджимехмед е отбелязал в деклара­цията си, че притежава 7 000 лв. налични сред­ства от спестявания от минали години. Толкова има и съпругата му. Хаджимехмед притежава 43 784 лв. банков влог, а съпругата му – 23 000 лв. Тя има 6 240 лв. потреби­телски кредит.
Другият заместник кмет Йосиф Василев при­тежава 7 200 лв. налични парични средства, а съпругата му – 8 350 лв. Той има 6 526 евро потребител­ски кредит, а съпругата му – 23 996 лв. ипотечен кредит. От стопанска дейност като едноличен търговец съпругата му е декларирала 5 020 лв. Доходите й от непре­работена растителна и животинска продукция от регистрирани земе­делски производители и тютюнопроизводители са 6 980 лв.
Заместник-кметът Марийка Христозова е декларирала 5 218 лв. от трудови правоотно­шения извън тези за заеманата длъжност. Тя е направила 3 390,51 лв. разходи за сметка на Националното сдруже­ние на общините в Бъл­гария за такси за обуче­ние, пътуване, дневни и нощни.
Председателят на Об­щинския съвет Метин Сали е подал уведомле­ние, че не са настъпили промени в имотното му състояние.
Наличните парични средства на кмета на Момчилград Акиф Акиф са 26 486 лева – от вземания, наеми, заплати. Като вземания над 5 000 лева декларира остатък от предоставен заем в размер на 58 266 лева, и от продадено МПС – 10 000 лева. Доходите от наем възлизат на 10 800 лева.
Зам.-кметът Ерджан Али разполага с товарен „Форд Транзит“. Другият зам.-кмет Севдалин Огнянов декларира от друга стопанска дейност 10 845 лева.
24rodopi.com
Това е най-важното от декларациите на хората от ръководствата на 6-те общини. Какво декларират в Община Кърджали – четете по-късно тук
hard admin

*

 

Top