Кметът на Кърджали подписа договор за изпълнение на проект „Дом за всяко дете – 2“

Кметът на Община Кърджали инж. Хасан Азис подписа договор за изпълнение на проект „Дом за всяко дете – 2″ в Агенцията за социално подпомагане вчера.
Проектът ще се финансира по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12  „Да не изоставяме нито едно дете“: Компонент 2  „Разкриване на социални услуги в общността“.
Операцията „Да не изоставим нито едно дете“ се реализира в съответствие с целите и приоритетите, залегнали в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Първият приоритет, очертан във Визията, е деинституционализация на децата с увреждания, настанени в домове за деца с умствени и физически увреждания и децата с увреждания над 3 години, настанени в домовете за медико-социални грижи (ДМСГД).
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставим нито едно дете“  се реализира поетапно в два компонента:
Компонент 1: Планиране на мерки за деинституционализация.
Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността.
В резултат от целенасочената дейност в изпълнение на Компонент 1 бяха извършени оценки на индивидуалните нужди на всяко дете от специализираните институции за деца с увреждания и децата с увреждания над 3 години от ДМСГД. Определени бяха подходящите за тях пакет услуги като вид и брой. Бяха разработени и утвърдени Национална карта на резидентните услуги и Национална карта на съпътстващите услуги.
Съгласно утвърдените Национални карти на територията на Община Кърджали беше идентифицирана необходимостта от изграждане на 3  Центъра за настаняване от семеен тип и 1 Защитено жилище. Изграждането на препоръчаната социална  инфраструктура в рамките на агломерационните ареали се извършва със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“.
С Решение № 206/28.09.2011 г. Общински съвет-Кърджали даде съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Дом за всяко дете“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Проектът на община Кърджали беше одобрен за финансиране и на 20.03.2012 г. се подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/054  със срок на изпълнение 24 месеца.

С оглед своевременното стартиране на дейностите по предоставяне на социалната услуга, паралелно с извършване на строителните дейности, оборудването и обзавеждането, Община Кърджали с решение №126 от 11.07.2013г. на Общинския съвет одобри разработването на проект „Дом за всяко дете – 2. Проектното предложение беше внесено в Агенцията за социално подпомагане в края на юли 2013г. Със средства по проекта ще се извърши подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите от целевата група в новопостроените  Центрове за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, ще се назначи и обучи персонал и  ще се финансира предоставянето на новоразкритите услуги в период от седем месеца.

hard admin

*

 

Top