Предприятие ще се грижи за общинската собственост в Момчилград

Общинско предприятие ще се грижи за управлението и стопанисването на общинската собственост в Момчилград. Предложението на градоначалника Акиф Акиф бе подкрепено единодушно на редовна сесия на местния парламент. Новоучреденото дружество „Общински дейности – Момчилград“ ЕООД ще осъществява самостоятелна стопанска дейност и ще се занимава с организиране и извършване на мероприятия върху земеделски земи и пасища, които са общинска собственост, както и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние. Борба с ерозията и обработване и стопанисване на земя, производство и търговия с посевен и посадъчен материал, зеленчукопроизводство, овощарство, производство на селскостопански животни с цел добив на суровини и храни, са друга водеща част от дейността на предприятието. 

„Общински дейности – Момчилград“ ЕООД се учредява поради недостатъчност на средства, заделени за епизодични проектни разработки или преки финансови инжекции от страна на общината. „Очакваните резултати са община Момчилград да изпълнява по-ефективно предвидените си цели за задоволяване потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности“, изрази своето становище кметът Акиф Акиф. Той отбеляза, че общината е изпитвала необходимост от създаването на структура, която да поеме тези функции и на която да се предоставят за стопанисване и управление общинските имоти. Бъдещите планове на местната власт са дружеството да предлага продукти и услуги, които липсват на територията на община Момчилград. „Идеята ни с учредяването на общинското предприятие е не само насърчаване на земеделието, впоследствие и други водещи сектори, но също така и разкриване на нови работни места и увеличение на собствените приходи на общината“, обобщи той.

Общинските съветници възложиха на кмета на общината да проведе конкурс за избор на управител на новоучреденото дружество, както и да е предприеме необходимите действия по вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

 

 

hard admin

*

 

Top