Фирмите без дейност подават нова декларация за облагане с корпоративни данъци

Дружествата, които през 2007 г. не са извършвали дейност, подават нов образец на декларация за облагане с корпоративни данъци през тази година. Образецът е публикуван на интернет страницата на Националната агенция за приходите – www.nap.bg.

След направен анализ на подадените декларации за предходни данъчни години НАП е установила, че част от фирмите не са извършвали дейност, поради което подават „нулеви” декларации. По тази причина бе създаден отделен образец (1010а) на декларация, подавана от фирмите, които през 2007 г. не са осъществявали дейност.

„Новата декларация съдържа единствено демографските данни на задълженото лице и част, в която се декларира, че за данъчния период не е извършвана дейност и не дължи данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане.

С подаването на новия формуляр обаче не отпада задължението за подаването на Годишен финансов отчет, включително и приложенията му. Той се съставя в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

Декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2007 г. се подава до 31 март 2008 г. В този срок трябва да бъде заплатен и дължимия корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За фирмите, които подадат своите документи по електронен път е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.”, съобщи директорът на ТД на НАП- Кърджали г-жа Елван Гюркаш.

Тя уточни, че декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация. Тя може да се подаде също по пощата с обратна разписка, на място в определени пощенски станции, където служителите на „Български пощи” ще издадат входящ номер.

Подаването на декларациите по интернет изисква електронен подпис. Ако клиентите на НАП нямат такъв, то те могат да упълномощят някого, който притежава електронен подпис, да подаде декларацията от тяхно име.

Най-лесният и достъпен начин за плащането на всички данъци и осигурителни вноски е по Интернет. Плащането на данъци по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системата ePay и в Интернет-страницата на приходната администрация.

Списъкът на кодовете за видове плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП могат да бъдат намерени в интернет страницата на агенцията – www.nap.bg.

източник: DarikNews.bg
информация: [link=http://krumovgrad-bg.com]http://krumovgrad-bg.com[/link]
[center]

[/center]

hard admin

*

 

Top