516 от 1009 с многогодишни жилищно-спестовни влогове са си закупили жилища

След 21 ноември 2013 г. бюджетът няма да осребрява лихвоточките на притежателите на дългогодишни жилищно спестовни влогове. Това напомни днес в Общинския съвет в Кърджали зам.-кметът инж. Юсеин Ахмед.

Той съобщи, че 21 ноември т.г. е крайният срок за останалите към днешна дата 385 вложителя за община Кърджали, да реализират правата си, а именно, да закупят или започнат изграждане на жилище. Притежателите на дългогодишни жилищно спестовни влогове трябва да знаят и че срокът за изплащане на компенсацията от Националния компенсационен жилищен фонд е до 31.12.2019 год.

Зам.-кметът Юсеин Ахмед представи пред общинските съветници отчета на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, за дейността й през 2012 год. и утвърждаване на план-сметка за 2013 год, които при гласуването бяха приети с 33 гласа „за“ и 7 „въздържали се“.

Според изнесената информация броят на включените в списъците на правоимащите вложители е 1009, от тях компенсирани към 15.01.2013год. са 516, закупилите жилища и чакащи изплащане са 108.

През 2012 год. е изплатена компенсация на 14 вложителя, за които искания са направени пред Националния компенсационен жилищен фонд през месец Декември 2009 год. и Януари 2010 год. Общият размер на изплатената компенсация е 12 3875,60 лева.

През отчетната 2012 год. са одобрени 20 молби за изплащане на левова компенсация и е изпратено искане до Националния компенсационен жилищен фонд за превеждане на съответните суми.

На днешното заседание на общински съвет Кърджали, общинските съветници утвърдиха и план-сметката за 2013 год. на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ. Предвиденият приход е в размер на 6000,00 лв., като в това число е и остатъка от 31.12.2012 год. в размер на 2241,86 лв., а разхода 5400,00 лв.

hard admin

*

 

Top