Ардино обновява автогара и пътища, проектите-готови

Петнадесетте проекта за решения, включени в първото за 2014 г. заседание на Общинския съвет в Ардино, бяха приети с пълно единодушие от общинските съветници. По първа точка от дневния ред председателят Сезгин Байрям предложи план за работата на общинския законодателен орган за настоящата година, който очертава основните насоки в търсене и прилагане на трайни решения за проблемите на Ардино и населените места. Съветниците Съби Узунов и Месут Хайрулов допълниха оперативния план с нови идеи в името на общата кауза.
Кандидатстване на Община Ардино с два проекта по новосъздадената национална публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” бяха докладните, внесени от кмета Ресми Мурад, по които се произнесоха общинските съветници. Първият бе проект „Автогара Ардино” в УПИ ІІ-649 от кв.26 по ПУП на гр. Ардино”, а вторият – „Реконструкция и рехабилитация на местен път с. Сполука – с. Любино – с. Латинка”.
Прието бе решение и за кандидатстване с пакет от общински предложения по национален проект „Красива България”, мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.
Следващите приети решения се отнасят за отпускане на безвъзмездна помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите за обектите „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Падина, мах. Падина и главен колектор и канализационна мрежа на част от с. Падина”, „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово и „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Млечино”.
Местните парламентаристи дадоха съгласие за издаване на запис на заповед от Община Ардино в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 35/3/3210113 от 10.01.2014 г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път Долно Прахово – Левци – Богатино по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програма за развитие на селските райони.

Общинският съвет предостави общински недвижими имоти за безвъзмездно ползване и управление от читалищните настоятелства в селата Ябълковец и Боровица.

hard admin

*

Top