Ардино подсигури проекта си за водоснабдяване на Млечино

Право за издаване на запис на заповед за авансово плащане по одобрен за финансиране проект бе дадено на кмета Ресми Мурад от общинските съветници на поредното им заседание в Ардино. То касае проектът „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места на община Ардино – с. Млечино”. Едно от условията на управляващия орган, за да бъде преведено авансово плащане по договора, подписан между Община Ардино, МИГ – Ардино и Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на проекта е решение на Общински съвет за издаване на запис на заповед за авансово плащане, от страна на кмета на общината като страна по договора. След взетото решение кметът Мурад има право да издаде този документ при изпълнението на дейностите по проекта за подобряване водоснабдителната система на Млечино.
Бюджетна прогноза на общината за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, промяна в общата численост и структура на Център за обществена подкрепа, предложение за съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали, актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд, съгласуване на позицията на общината за предстоящото Общо събрание на Асоциация „В и К” – Кърджали бяха следващите докладни, по които се произнесоха общинските съветници.
Съветниците приеха още общинска наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани от/или превозващи лица с увреждания. Разгледани бяха и молби на граждани.
hard admin

*

Top