Ардино прие бюджета, разчита на 6 343 379 лв

Живко ТЕНЕВ

Бюджетът на община Ардино бе приет на заседанието на местния парламент в четвъртък. Бюджетната рамка за Бюджет 2013 на община Ардино е 6 343 379 лв. Държавните дейности са в размерна 3 764 563 лв., а приходите от местни дейности са 2 578 816 лв.

В проекта за дневен ред бяха включени 12 докладни записки. По-важните от тях касаеха приемане на план за работата на Общинския съвет през 2013 г. Местните парламентаристи се произнесоха и по отчета за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2012 г.

Приета бе Програма и Календар за развитието на детско-юношеския и масовия спорт през 2013 г., както и общински план за младежта. Сред останалите докладни бяха предложение за изработване на проект за общ устройствен план на територията на община Ардино, одобряване на експертни оценки, отдаване под наем на помещения и продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост.

hard admin

*

Top