БСП събра бивши и настоящи учители в „Червеното“

По случай Международния Ден на учителя на 5 октомври в клуб ”Червеното” бивши и настоящи учители участваха в дискусия на тема:”Съвременно състояние на българското образование”, организирана от Федерацията на дейците в образованието, науката и културата при Общински съвет на БСП – Кърджали. Основните акценти на дискусията бяха:
Грамотността на учениците;
Осъвременяване на учебните програми и учебното съдържание с възможности за адаптация към нивото на учениците в билингвиална среда;
Развитие на личността на детето чрез програми за гражданското, здравно образование и предприемачески умения;
Включване в управлението на образователната система на родителите;
Повишаване авторитета на българския учител;
Приоритизиране на българското образование в държавния бюджет на републиката;
Формиране на готовност за професионална реализация у бъдещите учители билингви.
Особен интерес и тревога предизвика темата ученици билингви и мястото на учителя и училището при работа с обучаваните, невладеещи официалния език.
При активно участие от страна на присъстващите преподаватели от филиала на Пловдивския Университет, учители от училища в гр. Кърджали и околните села и бивши учители се внесоха някои предложения като:
1.Преодоляване на трудностите чрез засилване на административния контрол, но не с цел санкции, а с цел разбиране на проблема билингви в смесени райони /компактно турско население/ като работата започне от най-ниските етажи и продължи по посока – централното ръководство и управление на Образованието.
2.Актуализиране на учебното съдържание с цел облекчаване от ненужни теми, затрудняващи подготовката на съвременния ученик – добре информиран по различни пътища и по интересни за самия него проблеми.
3.Да се вземат под внимание, не само на думи , но и на практика внесените на различни форуми предложения от учителите, с цел постепенно реабилитиране на българското образование и връщането му на позициите, на които е било пред 20 години.
гл.ас.Величка Георгиева,
общински съветник, БСП

hard admin

*

Top