Васил Бобеков се пенсионира

Зам.-кметът по строителството Васил Бобеков излиза в пенсия, съобщиха за 24rodopi от Общинска администрация в Кърджали.
Той е подал молба за пенсиониране до кмета на Кърджали инж. Хасан Азис.
На подчинение на Бобеков бе дирекция „Архитуктура, строителство и устройство на територията”.
Преди да стане зам.-кмет преди 6 години, той заемаше ръководни длъжности в Общинска администрация – началник отдел “Архитектура, строителство, опазване на околната среда, инвестиции и проекти”, началник отдел “Проектиране на инфраструктурни обекти”, главен инженер.

Дата и място на раждане:
18 март 1949 г. в гр. София
Квалификация:
1993 – Оценител
на недвижими имоти–Лиценз от Агенцията по приватизация.
1988 – Специалист “Икономика на строителството” – Висш Икономически институт – гр. Варна, специалност: “Икономика на строителството”.
1974 – Строителен инженер – Висш Институт по Архитектура и Строителство” – гр.София, специалност “Промишлено и Гражданско Строителство”.
1967- Машинен техник – Средно училище по машиностроене – гр. София.
Професионален опит:
11/2005 – Началник отдел “Проектиране на инфраструктурни обекти” и главен инженер в Община Кърджали. Отговаря за възлагането и отчетането на инфраструктурните обекти и за работата на направленията строителство и опазване на околната среда.
02/2003-11/2005 – Началник отдел “Архитектура, строителство, опазване на околната среда, инвестиции и проекти” в Община Кърджали. Отговаря за планирането на капиталовите разходи, привличането на ресурси за инвестиции, възлагане на строителството, поддържането и работата с кадастралните и регулационни планове. Ръководих 5 сектора с 30 служители.
09/2000-01/2003 – Директор “Териториално развитие и строителство” в Община Кърджали. Отговаря за планирането на капиталовите разходи, привличането на ресурси за инвестиции, възлагане на строителството, работата с кадастралните и регулационни планове.


Ръководих три отдела с 24 служители.

10/1991-08/2000 – Главен специалист “Оферти, цени, договаряне” в “Устра” АД – гр. Кърджали (бивш “Строително-монтажен комбинат”- Кърджали).
Отговаря за работата на отдела, съставянето на договорите за строителство, строителната програма, актуването на извършените работи и съставянето на фирмените и обектови цени, изготвянето на оферти за участие в търгове.
08/1985-09/1991 – Главен специалист “Технически отдел” в “Строително-монтажен комбинат”- Кърджали. 
Отговаря за работата на отделите в предприятията към комбината и този в централното му управление, съставянето на договорите за строителство, строителната програма, съставянето на фирмените и обектови цени, приемането и окомплектоването на проекто-сметните документации.
12/1984-07/1985 – Началник отдел “Технически” в Общостроително предприятие към “Строително-монтажен комбинат”- Кърджали. 
Отговаря за работата на отдела с актовете и защитата им пред банката, за работа с подизпълнители и възлагането на плана по технически ръководители.
12/1974-11/1984 – Проектант, групов ръководител, водещ проектант и КТК в “Териториална проектантска организация” – гр. Кърджали. Работи по около 200 проекта по строителни системи ППП, монолитно, ЕК, ЕПЖС, метални конструкции и индустриалните номенклатури.
02/1972-03/1973 -Технически изпълнител във “Водоканалпроект” – гр. София. Работа по проекти на пречиствателни станции, метантанкове и басейни.
Езикова подготовка:
Руски и английски език.
Семейно положение:

Женен, с едно дете и едно внуче-момче.

hard admin

*

Top