Веселият полицай бил груб, но бранел личното си пространство

Съдът оправда И. Г. за бурната нощ и го върна на работа
47-годишният полицай, който беше уволнен след битов скандал в кърджалийския квартал „Байкал” се връща на работа. Както вече 24rodopi.com писа, И. Г. И., наричан от колегите си Веселият полицай, осъди ръководството на полицията в Кърджали за инцидента, разиграл се в нощта срещу 20 август 2013 година.
Дисциплинарното производство срещу И. Г. е образувано със заповед на тогавашния директор на ОДМВР Валери Баранов за извършено тежко нарушение на служебната дисциплина. В доклада е посочено, че за времето от 23.00 ч. на 19.08.2013 г. до 2.00 ч. на 20.08.2013 г., в квартал „Байкал”, след употреба на алкохол, в извънработно време И. Г. е бил въвлечен и участвал в битов скандал между лицата С. М. и Б. М., като е упражнил и физическа сила спрямо снимащата действията му В. Р., в резултат на което бил повреден таблетът й.
На 23 август И. Г. бил поканен да даде писмени обяснения по случая. В представените от И. обяснения става ясно, че от 19 август той ползвал платен годишен отпуск. В нощта на 19-ти срещу 20-ти август не е нарушавал нощната тишина, като по отношение на обидните изрази и жестове, насочени към лицата на горния етаж твърди, че е действал в състояние на афект, предизвикано от същите лица, които  преди това го обиждали и ругали. Отрича да е удрял или чупил снимащата техника на лицето Р., като в тази връзка счита, че падането й вероятно се дължи на спъване. По делото са приложени и писмените обяснения на участвалите в инцидента.
Във връзка със събраните по дисциплинарното производство материали е изготвена обобщена справка от назначената по случая комисия. След анализ на събраните материали, комисията е приела за безспорно установено, че при липса на умисъл и предизвикан от агресивното поведение на Р., И. се обърнал срещу нея и я съборил на земята, в резултат на което таблетът й бил счупен. Прието е също, че полицейският служител е нарушил общественият ред – отправял е обиди и показвал обидни жестове към живущите на втория етаж на къщата.
Направено било предложение на жалбоподателя да се наложи дисциплинарно наказание “уволнение”, за нарушаване на разпоредби от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, за деяния несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, с които се уронва престижът на службата. И. Г. се е запознал с обобщената справка на 12.09.2013 г. и на следващия ден депозирал възражение, в което посочил, че неговите действия са били предизвикани от агресивното поведение на С. М. и В. Р.. След анализ на събраните доказателства, дисциплинарно-разследващият орган дал становище за наличие на данни за реализиране на дисциплинарна отговорност по отношение на И.Г. за установените нарушения.  Наложено му е дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение в МВР, считано от датата на връчване на заповедта.
Ръководството на полицията в Кърджали приело за установено, че за времето от 23.00 часа на 19.08.2013 г. до 2.00 часа на 20.08.2013 г., след употреба на алкохол, жалбоподателят: 1. е участвал в битов скандал, като отправил обидни изрази и жестове към лица, направили му забележка за нарушаване на обществения ред; и 2. при предприето от него физическо съприкосновение, съборил на земята лицето В. Р., опитваща се да заснеме негови действия. Горните деяния били определени като нарушения на т.5, т.7, т.8 и т.18 от Етичния кодекс за поведението на държавните служители в МВР и като такива, несъвместими с етичните правила за поведение, станали известни и отразени в обществени медии, което от своя страна довело до уронване престижа на службата.
Уволненият е потърсил правата си в съда.
В Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР е посочено, че държавните служители в МВР следва да пазят доброто име на институцията;  да насърчават хората да спазват закона, като дават личен пример с поведението си; да оказват помощ на всяко лице в опасност и в зависимост от възможностите си, да съдействат за предотвратяване или пресичане на прояви, нарушаващи обществения ред; да защитават от посегателства личността, личната и обществената собственост и защитават гражданите и имуществото им при пожари, бедствия, аварии и извънредни ситуации.
В случая с И. Г., дисциплинарното наказание е наложено за това, че извършените деяния: отправяне на обидни изрази и жестове към определени лица, както и   действия по събаряне на земята на лице, опитващо се да го заснеме, са несъвместими с горните правила за поведение на държавните служители в МВР и с тях се уронва престижът на службата.
Съдът е установил от приложените доказателства, че И. и намиращите се на втория етаж лица, взаимно са си отправяли обиди и ругатни, както и че И. Г. е съборил на земята лицето Р., опитваща се да го снима без негово съгласие. Така установените деяния и според настоящия състав  безспорно са морално укорими и нарушават посочените правила на Етичния кодекс. За обосноваването на дисциплинарната отговорност обаче, е необходимо деянията да са с особена тежест и особено грубо да засягат обществения ред, както и да са уронващи престижа на службата, като преценката е конкретна за всеки един случай, отчита съдът.
Съдебният състав намира за установено, че основна причина за възникналия на 19.08.2013г. скандал, са имуществени спорове между живеещите на първия и втория етаж на къща. На посочената дата ползващият годишния си отпуск полицай активно участвал в междусъседския скандал, предизвикан от отправените му обиди, ругатни и закани. По отношение на действията спрямо Р., от приложените доказателства не се установява умисъл за нанасяне на телесна повреда или повреждане на личните й вещи, като тези действия са предприети за запазване на личното му пространство, нарушено от Р., която продължавала да го фотографира, въпреки изрично изразеното несъгласие. В тази връзка се констатира, че служителят, предизвикан от настъпателното поведение на Р., се  обърнал срещу нея и я съборил на земята /ръкомахайки, бутайки или удряйки/. От така приетото следва, че поведението на И. и в двата случая е реакция на защита – в първия случай от отправените му обиди, ругатни и закани от намиращите се на втория етаж лица, а във втория случай – от желанието му да бъдат преустановени неправомерните действия по снимане и записване от страна на пострадалата Р.. Следва да се отбележи също, че действията на И. не са били съответни на предизвикалите ги причини. Именно поради това, като се има предвид и службата, която жалбоподателят заема, последните представляват нарушения на Етичния кодекс и са морално укорими, въпреки че са извършени по време на отпуск и не са свързани с изпълнение на служебни задължения.
Преценявайки тежестта на извършените от жалбоподателя деяния и като взе предвид обстоятелството, че другите участници в двата инцидента също имат вина за случилото се, липсата на умисъл за нанасяне на телесна повреда или повреждане на имущество, съдът намира, че в случая е налице хипотезата за нарушаване на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР. За тези нарушения законът предвижда наказание порицание за срок от 6 месеца до една година, като служителят се предупреждава, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение, ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.
И двете хипотези – тази  на чл.230, ал.2, т.4 и на чл.227, ал.1, т.12 ППЗМВР, касаят деяния, нарушаващи етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, като в първия случай характерът и интезитетът на засягане на установените в обществото правила за поведение, ги прави несъвместими с оставането на служба.
Съдът стига до извода, че дисциплинарно-наказващият орган не е извършил правилна преценка на обстоятелствата, при които са  извършени деянията, поради което наложеното дисциплинарно наказание “уволнение” се явява несъразмерно по тежест на извършеното нарушение. По тези съображения съдът намира, че обжалваната заповед е издадена в противоречие с материалния закон, поради което следва да бъде отменена.
Освен отмяната на заповедта за уволнение, съдът осъжда ОД на МВР в Кърджали да заплати на И. Г. И. разноски по делото в размер на 120 лева.
hard admin

*

Top