Военният резерв търси 1 200 кандидати в Родопите

Гюнер ШЮКРИ

 

Чрез конкурс се набират 1200 кандидати за служба в Доброволния резерв на Българската армия през 2013 година. От ръководството предвиждат серия от разговори и разяснителни беседи по общини в Родопите.

Данните обяви в Ардино подполковник Евгени Енчев, началник на Областния военен отдел в Кърджали. Той се срещна с кметовете и кметските наместници на територията на общината.

Кандидатите трябва да бъдат пълнолетни граждани и да нямат друго гражданство, да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв. Да имат образование, съответстващо на изискванията на длъжността, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, както и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Друго изискване е да не са освобождавани от военна служба след наложено дисциплинарно наказание “уволнение”. Пределната възраст за служба в доброволния резерв е 55 години за войници (матроси) и сержанти (старшини), а за офицерските кандидати и офицерите – 60 години.

Кандидатите за резерва на Въоръжените сили могат да заявят до три длъжности, като те могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила. Медицинското освидетелстване за годност и оценката на психологичната пригодност на кандидатите за служба в доброволния резерв се извършва във Военно-медицинска академия – МБАЛ в градовете София, Варна или Пловдив.

Сключилите договор ще се явяват само при повикване, изцяло за сметка на Министерството на отбраната и то за кратък период – максимум не повече от 15 дни за цялата година.

Договорът е тристранен – между резервиста, работодателя и Министерство на отбраната. Кандидатите, които нямат военна подготовка ще преминат специализирани курсове в учебните центрове за квалификация,

За времето на активната служба резервистът от доброволния режим на въоръжените сили има статус на военнослужещ с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност. Резервистът получава основно и допълнителни възнаграждения или част от тях пропорционално на продължителността на активната служба, която се зачита за трудов стаж от първа категория, поясни подполковник Евгени Енчев.

Крайният срок за подаване на документи в Областния военен отдел в Кърджали е 28 март. За повече информация желаещите могат да се обръщат към Областния военен отдел в Кърджали на адрес: ул. „Хвойна” №5, тел; 0361/65318.

hard admin

*

Top