В Ардино готвят 35 болногледачи за 150 лица в нужда

Гюнер ШЮКРИ

Встъпителна конференция по проект „Център за услуги в домашна среда” се проведе в Община Ардино. Тя стана факт по време на редовната месечна среща на кмета Ресми Мурад с кметовете и кметските наместници. Проектът е на стойност 239 934,01 лв. и е с продължителност 16 месеца, като предоставянето на почасовите услуги в домашна среда е 12 месеца.

С мултимедийна презентация ръководителят на проекта Елван Исмаил запозна присъстващите с целта му, а именно да се създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на почасови услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Проектът предвижда предоставяне на почасови социални услуги на 150 лица от 35 болногледачи и домашни санитари.

Със стартиране на предоставяните услуги започва функционирането и на социалното предприятие „Център за услуги в домашна среда”, което ще предостави почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, за комуниално-битови дейности и за социална подкрепа и социално включване. Планираните дейности на предприятието ще осигуряват повишаване на автономността на целевите групи и тяхната реална възможност самостоятелно да планират и управляват живота си.

„Това са важни проекти, защото има потребност. Чрез тях ние създаваме заетост. В рамките на една година лицата с трайни увреждания и възрастните хора ще получат една добра услуга”, заяви Ресми Мурад. Той уточни, че общинското ръководство има ангажимент проектът да продължи и с още една година.

Проектът се реализира от Община Ардино по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” на Агенция за социално подпомагане, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

hard admin

*

Top