Грубият строеж на пречиствателната станция в Момчилград ще бъде готов до края на годината

Изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води е в напреднала фаза, като до края на тази година ще бъде приключена на груб строеж, съобщиха ръководителите на проекта за Водния цикъл на Момчилград. Както е известно, община Момчилград спечели проект за модернизация на ВиК мрежата и изграждане на довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води/ГПСОВ/ на обща стойност 25 487 933, 85 лв. по ОП „Околна среда”.
Административната сграда на станцията край село Сушево, е в готов вид. Завършени са също подпорната стена и помпената станция на обекта. Тази седмица пък се извършват хидравличните проби на четирите басейна за непропускливост.
С изграждането на пречиствателната станция в река Върбица ще се вливат пречистени води, което ще спомогне за отстраняване на заблатяванията и значително ще подобри екологичната обстановка в региона.
Същевременно пречистените води могат да бъдат използвани за изкуствено напояване на обработваеми площи, което понастоящем не е възможно заради замърсяването на реката от изхвърляните мръсни води от канализационната мрежа. Това действие ще има и допълнителен екологичен ефект, като се намали чувствително използването на питейните води за напояване, в унисон с европейските изисквания и мерките на местните власти за рационално използване на водните ресурси.
Реконструкцията, модернизацията и доизграждането на ВиК мрежата ще обслужва нуждите на над  11 000 момчилградчани, включително и живущи в новоизградените квартали на общинския център до питейна вода и адекватна за 21 век канализационна мрежа.
hard admin

*

Top