Губернатори обсъдиха в Кърджали бъдещето на Юга

Областният управител на Кърджали Иванка Таушанова свика съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет на Южен Централен район (ЮЦР), на което присъстваха областните управители на Пловдив – Здравко Димитров, на Хасково – Ирена Узунова и на Пазарджик – Дончо Баксанов, както и представители на местната власт, управляващите органи на оперативните програми на ЕС, социално-икономическите партньори и др. Присъстващите гласуваха промени във вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет, които да подобрят взаимодействието при изпълнение на европрограмите. В хода на заседанието бе предоставена информация за подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г, с която са ангажирани тематични работни групи. Областният управител Иванка Таушанова докладва за ОП „Развитие на човешките ресурси”. Членовете на РСР бяха запознати с Националната концепция за пространствено развитие за 2013-2025 г, която се разработва в момента. Арх. Мотев от Националния център за териториално развитие изтъкна, че такъв документ се изготвя за първи път от 30 години насам и има за цел опазване на територията на страната като национално богатство чрез постигане на балансирано развитие, устойчив растеж и преодоляване на регионалните неравенства. Борислав Тафраджийски от Обединение „Регионални анализи за 2014″ представи SWOT – анализ на нуждите на ОП „Регионално развитие” – 2014-2020 г, с оглед идентифициране на силните и слабите страни, възможностите и заплахите през развитието на отделните райони и начините за териториално сближаване. Здравко Сечков, управител на обединение „Форум консултанти за развитие на ЮЦР” представи социално-икономически анализ на Южен централен район, който се отличава с видими междуобластни различия, неблагоприятна демографска картина, ниско равнище на доходите и спад в заетостта. По основните социално-икономически показатели ЮЦР е на четвърто място сред районите за планиране, отчете Сечков. На форума бяха предоставени актуални данни за напредъка в изпълнението на оперативните програми на територията на ЮЦР, одобрена бе и годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет през 2013 г. Тя съдържа информация за предвидените средства за реализиране на основните приоритети и дейности в работата на съвета.

hard admin

*

Top