Днес отварят офертите за пречиствателната станция на Кърджали, кметът кани граждани да присъстват

Днес ще бъдат отворени офертите за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ водопровод и колектор към станцията, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.
Поради тази причина кметът на общината Хасан Азис кани неправителствените организации и граждани да присъстват на отварянето на постъпилите предложения, което ще се състои в 14 часа в сградата на Общинска администрация–Кърджали, стая 407 .
Настоящата обществена поръчка е в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C062, финансирани по Процедура BG161PO005/1.11/16 „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013″.
hard admin

*

Top