Добивът на злато е нараснал през 2012 г.

В страната са произведени по-малко горива и суровини за строителството

 
Има тенденция за увеличаване на добива на златосъдържащи руди в България, като количествата през миналата година са нараснали в сравнение с 2011 г. Намаляло е обаче производството на въглища и природен газ, както и на материали за строителството като суровини за цимент, бетон и трошен камък. При медните и оловно-цинковите руди нивата като цяло се запазват без промяна. Това стана ясно от доклада за баланса на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства към 1 януари 2013 г., който беше приет от Министерския съвет в сряда. Документът отчита годишните промени в данните в резултат на изземване на природни богатства и проучване на нови находища.
 
Втори в Европа
С общо 37.71% се е увеличило производството на златни руди през миналата година спрямо предходната. Според обявените в началото на годината данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) през 2012 г. са добити близо 1.36 млн. тона златни руди, съдържащи 5.3 тона от благородния метал. Така страната се нарежда на второ място по производство на злато в Европа след Швеция. Най-голям принос за този резултат има “Челопеч майнинг”. От отчета на канадската компания майка Dundee Precious Metals (DPM) за 2012 г. става ясно, че българското дружество е произвело общо 120.6 хил. тройунции (около 3.4 тона) злато под формата на концентрат, което е с 28% повече в сравнение с 2011 г. Ръстът се дължи на приключилия в края на миналата година проект за разширение и модернизация на предприятието, чиято цел е да се увеличи добивът на руда от 900 хил. тона на 2 млн. тона годишно. Чрез друго свое дъщерно дружество DPM държи концесия и за златното находище край Крумовград, където добивът се очаква да започне през 2015 г. Концесия за златосъдържащи руди има също “Горубсо – Кърджали” (за находището Чала), както и “Елаците – мед” и “Асарел – Медет”, които произвеждат основно медни руди.
 
Свито търсене
Намаленият добив на въглища идва основно от “Мини Марица-изток”, която осигурява около 90% от твърдите горива в страната. През миналата година компанията произведе малко над 30 млн. тона (при планирани 33 млн. тона) заради слабото търсене от страна на топлоелектрическите централи. Очакванията за тази година са добивът допълнително да бъде ограничен и да достигне 22 млн. тона. В края на април служебният икономически министър Асен Василев коментира, че това се налага от намаленото потребление на електроенергия в страната.
От резюмето на доклада става ясно още, че през миналата година е спаднало и производството на природен газ, въпреки че конкретни числа не бяха съобщени. По данни на МИЕТ отпреди няколко месеца местният добив през 2012 г. е бил над 490 млн. куб. м, или около една шеста от общата консумация. Прогнозите за постепенно увеличаване на количествата са свързани главно със запасите в Черно море, както и с находището “Койнаре” край Червен бряг, където компанията “Дайрект петролеум” предстои да започне добив. При всички положения обаче България не може да разчита сама да покрие нуждите си от природен газ.
 
Достатъчно богатства
С изключение на течните горива обезпечеността на страната със запаси и ресурси е достатъчна при сегашните потребности, се посочва в доклада. В България са проучени и заведени на отчет общо 166 вида подземни богатства. Най-много от тях са индустриалните минерали (79), следвани от скалнооблицовъчните и строителните материали (68). В страната са известни също 12 вида руди и седем вида енергийни суровини (въглища, нефт, газ и кондензат). Само през миналата година са приети и утвърдени запасите и ресурсите на общо 56 находища, включително 35 новорегистрирани. Към края на 2012 г. действащи са били 483 концесии за добив и са били издадени 194 разрешения за търсене и проучване на полезни изкопаеми.
Иглика Филипова, Капитал
hard admin

*

Top