Дънди Прешъс Металс не е контролирана при работа с взривни вещества в рудник Челопеч

Коалиция за устойчиво развитие изрази пред българските власти безпокойството си от липсата на контрол върху работата с взривни вещества на Дънди Прешъс Метълс в рудник Челопеч. Неотдавна ГДБОП залови 5 кг. експлозиви с произход рудник Челопеч, с които били извършени терористичните актове на взривяване на офисите на ДСБ и РЗС. Натам вероятно водят следите и за взрива на автомобила на журналиста Сашо Диков. Ежедневно е подложено на риск местното население от Челопеч, на което не се дава информация за характера и състоянието на пробивно-взривни работи и размера на емисиите на вредни вещества при взривните работи. Коалиция за устойчиво развитие иска от държавните контролни органи отговор и реакция по следните въпроси:

– Какви са съставът и видът на взривните вещества, какви са количествата, използвани за взривни дейности в рудник Челопеч?

– Какъв е режимът на взривните работи, спазва ли се, кога и как това се установява от държавните контролни органи?

– Къде се складират взривните материали, спазват ли се предписанията, по какъв начин и от кого това се контролира?

– Каква е честота на взривяване – максимум, спазва ли се, какъв е максималният разход на взрив за едно взривяване , спазва ли се?

– Има ли независими изследвания на действието на въздушно-ударната вълна, отговаря ли тя на декларираното, има ли превишени показатели, ако да, направени ли са препоръки за влизането в норма, каква е хигиенно защитната зона, спазвали се?

– Има ли независими проверки на начин на залагането на взира в сондажите – спазва ли се, от кого е установено?

– Как е гарантирана безусловната защита на най-близкото население? Какви мероприятия и с каква периодика проверяват тази защита?

– Изследвано ли е и от кого сеизмичното влияние от взривните дейности в рудника върху най-близките населени места и данните от това взети ли са предвид за коригиране на периода и мощността на взривовете?

– Следи ли се рецептурата на взривната смес дали отговаря на декларираната, колко често и какви са резултатите от проверките?

– Следени ли са и от кого здравина и напуканост на масива, наличие на вода в сондажите, конкретно разположение на взривното поле в рудника за всяко взривяване и определяне на параметрите на взривното поле – площ на взривния участък и брой сондажи в него, дължината и качество на забивката в сондажите и количество взрив за всеки от тях?

– Кога за последен път са правени допълнителни изчисления на основата на теоретико-експериментална оценка на основните фактори, предопределящи параметрите на т. нар. странично въздействие на взрива, доколко са достоверни, има ли независими изследвания за това?

– Определени ли са препоръчителните геометрични и енергетични параметри на технологичните взривявания за реализиране на максимален взривен ефект при гарантирано безопасно странично въздействие върху жилищните сгради от с. Челопеч. Как се спазват, кой го установява?

– При пробивно-взривни дейности размерите на опасните зони от действието на въздушно-ударната вълна обхваща ли повече от 50 % от широчината на хигиенно-защитната зона? Прави ли се контрол на отделните взривявания, така че да не се допуска наднормена взривна вълна.

Спасов

*

Top