Дънди Прешъс Металс се представи като работодател

Представянето на компаниите и търсенето на кандидати за работа чрез виртуални срещи става все по-популярно.

За доброто разбиране и пълноценно възприемане както на сферата на дейност, така и на естеството на работа за отделните позиции от все по-голямо значение за младите хора става дигиталното съдържание.

За последните две седмици „Дънди Прешъс Металс“ участва в два форума, които се проведоха в различни платформи за работа от дистанция. Благодарение на комбинация от видео и интерактивни връзки представители на отдел „Човешки ресурси и администрация“ и служители в различни отдели в българските дружества на компанията демонстрираха, че „Дънди Прешъс Металс“ е организация от мотивирани, позитивни млади хора, които работят в българската минна индустрия.

На 19 ноември при свободен достъп и засилен интерес в платформата ZOOM се проведе събитието „Денят на кариерата на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – „Бизнесът търси теб“! „Дънди Прешъс Металс“ се включи като участник и партньор. Христина Сеизова, Бизнес партньор „Човешки ресурси“ и Николай Симонски, Главен инженер „Технически служби“ представиха дружествата в Челопеч и Крумовград. Освен, чрез представено видео двамата отговаряха на въпроси, зададени от студентите, относно работни места в компанията и организирането на летни студентски стажове. В събитието участваха студенти от всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение. Чрез връзка през фейсбук страницата на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ във форума успяха да се включат и външни участници.

В приветственото си обръщение ректорът на МГУ проф. д-р инж. Ивайло Копрев подчерта, че инженерните науки са науките на бъдещето, а подготовката на специалисти, в състояние да се справят с всякакви предизвикателства, е основна мисия на университета.

Над 3 часа представители на 10-те най-добри минни компании у нас представяха възможностите за работа и стаж през следващата година, а кандидатите активно задаваха своите въпроси. Фокус в презентациите бяха условията на труд, социално-отговорните политики на компаниите и грижата за местните общности.

Он-лайн срещи кандидати за работа и млади хора, които се ориентират в пазара на труда, имаха възможност да се запознаят с над 150 работодатели чрез професионалната инициатива Career Show. На 24-25 ноември „Дънди Прешъс Металс“ участва онлайн във водещото кариерно експо за квалифицирани кадри с над 50 съпътстващи активности и над 5 000 търсещи по-добра реализация. Събитието предложи нов уникален онлайн формат с бързи видео срещи.

„Дънди Прешъс Металс“ взе участие в кариерното шоу, представяйки Лъчезар Стаменов, технолог Преработка на руда, работещ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и Исмаил Салиф Старши инженер „Технически служби“, работещ в „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД представиха двете дружества и разказаха за техния професионален опит. Бизнес партньорите от отдел „Човешки ресурси и администрация“ се срещнаха онлайн с различни хора с образование и опит, които имаха желание да научат повече за възможностите за работа в компанията.

Макар рудодобивът все още да е област, в която приоритетно работят мъже, с напредъка на технологиите и подобренията в условията на труд днес професиите в минните дружества са значително по-привлекателни и достъпни за жени. Работата в минния бранш е свързана с много новости, улеснения и високи технологии и въпреки че нагласите към добивната индустрия все още не са претърпели коренна промяна, то минното дело днес е коренно различно отпреди и условията в сектора са значително подобрени, така че да осигуряват добра среда и еднакви възможности за професионална реализация на мъже и жени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *