„Дънди“ спечели делото срещу „мълчаливите“ съветници

Спорът „Национален обект ли е Ада тепе” – решен
 
Петър КАЛЧЕВ
 
„Дънди Прешъс Металс Крумовград” спечели и второто дело срещу мълчаливия отказ на Общинския съвет (ОбС) в Крумовград за урегулиране на 6 имота, върху които ще се изгради базата за златодобив на Ада тепе.
Административният съд в Кърджали отмени отказ на ОбС да даде разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за имоти №№ 66716.470, 66716.472, 66716.473, 66716.476, 66716.478 в землището на село Скалак и 53206.14399 в землището на село Овчари, местност “Ада тепе”.
Преписката се изпраща на ОбС за произнасяне по искането в решението в срок от един месец от влизането му в сила.
Производството бе по жалба на „Болкан Минерал енд Майнинг”, което вече е с променено фирмено наименование – “Дънди Прешъс Металс Крумовград”. Тя бе депозирана в съда след отказа на Общинския съвет в Крумовград да издаде разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, по предварително съгласувано техническо задание за 6 имота в местността „Ада тепе”.
В заданието за проектиране са изброени обектите, които ще бъдат построени за извършване на дейността по добив и преработка на рудата. Записано е също така, че достъпът до отделните съоръжения ще се осъществява чрез новоизграден път и реконструкция на съществуващия такъв.
Ще припомним, че „Дънди” веднъж спечели дело в Административния съд срещу мълчаливия отказ на Общинския съвет в Крумовград. Той бе отменен от съда на 30 април 2013-та година, като съветниците трябваше да се произнесат по същото искане за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изброените поземлени имоти, но месец по-късно те отново отказаха.
От ОбС приеха, че след като търговското дружество ще добива подземни богатства от находище “Хан Крум” в местността “Ада тепе”, то обектът е с национално значение и компетентният орган да разреши изработване на проект за ПУП-ПРЗ е министърът на регионалното развитие и благоустройството. Това находище не било определяно нито от закона, нито от Министерския съвет за обект с национално значение. Изразено е становище, че ОбС-Крумовград, приемайки, че е некомпетентен е следвало да изпрати незабавно преписката на компетентния орган.
Юристите на Общински съвет-Крумовград, посочват, че подземните богатства, на основание чл.18, ал.1 от Конституцията са обекти с национално значение. Това следвало и от Решение №11/ 25.09.1997 г. на КС, в което било прието, че терминът “национално значение” подчертава белег, който е присъщ на всяка изключителна държавна собственост. Следователно, участък “Ада тепе” от находище “Хан Крум” можело да се счита за обект с национално значение. За находище “Хан Крум” бил съставен Акт за изключителна държавна собственост №1191/ 07.03.2011 г.
С Решение №305 от заседание на ОбС-Крумовград, от 29.05.2013 година, органът на местно самоуправление на Община Крумовград е отказал да даде разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ поради липса на нормативно призната компетентност. Според мотивите на решението, част от предлаганите за урегулиране поземлени имоти покриват площта на участък “Ада тепе” от находище “Хан Крум”, в който по открит способ ще се добива златосъдържаща руда. Този участък, както и цялото находище към което принадлежи, поради своята несъмнена характеристика на подземно богатство, представлява обект на изключителна държавна собственост, смятат съветниците. Останалите поземлени имоти пък обхващали площи извън територията, свързана с добива, предмет на предоставената на дружеството концесия. Те щели да бъдат заети от прилежащата инфраструктура и затова необходимостта от тяхното урегулиране нямала самостоятелно значение.
Съдът се произнася в полза на „Дънди”, като се мотивира по следния начин: „В §5, т.62 от ДР на ЗУТ се съдържа определение за обект с национално значение. Това е обект, определен като такъв със закон или с акт на Министерския съвет. Съгласно посоченото фактическо основание за издаване на оспорения отказ, находище “Хан Крум” не е обявено със закон за обект с национално значение. От обстоятелството, че поради наличието на подземни богатства – златосъдържащи руди, на основание чл.18, ал.1 от Конституцията и чл.3, ал.1 от Закона за подземните богатства, за него е съставен Акт за изключителна държавна собственост, не следва извод че това находище е обект с национално значение. В чл.18, ал.1 от Конституцията изчерпателно са изброени обектите – изключителна държавна собственост”.
Находище “Хан Крум” не е обект с национално значение и защото не е обявено с решение на Министерския съвет, посочва съдът. Това обстоятелство се установява от писмо, изх.№01.03.-108/ 30.08.2013 г. на и.д. гл.секретар на МС, което е в смисъл, че МС не е приемал решение за определяне като обект с национално значение на поземлени имоти с №№66716.470, 66716.472, 66716.473, 66716.476, 66716.478 и 53206.14399, както и за обявяване на обект с национално значение, в границите на който да са включени изброените поземлени имоти.
Поради изложените съображения съдът приема, че отказът на ОбС-Крумовград да издаде разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изброените поземлени имоти е незаконосъобразен.
Наред с това Административният съд в настоящия състав намира, че ОбС-Крумовград неправилно е приел, че обект на исканото разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ е находище “Хан Крум” в местността “Ада тепе” в община Крумовград. Обект на исканото разрешаване изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, са поземлените имоти, като част от земната повърхност, част от които ще бъдат урегулирани, а върху други ще се построят съоръжения, необходими за осъществяване на дейността по добив и преработване на рудни изкопаеми.

Съдът приема, че отказът на ОбС-Крумовград да издаде разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изброени в същия поземлени имоти е незаконосъобразен и следва да се отмени. Преписката следва да се върне на административния орган за произнасяне по същество по направеното искане.

—————————————————————–
Истински релакс в хотел Рила”, Боровец – цена от 43 лв. на ден

hard admin

*

Top