Електропровод през Кърджали, Момчилград и Кирково вдига обмена на електроенергия България-Гърция

Нова въздушна електропроводна линия 400 кV между подстанциите „Марица изток” в България и „Неа Санта” в Гърция ще бъде обект от национално значение на територията на България. Това реши Министерският съвет, определяйки статута на енергийния обект, който предстои да бъде изграден на териториите на общините Симеоновград, Хасково, Кърджали, Момчилград и Кирково.
Решението на МС се налага във връзка с делегиран регламент на Европейската комисия, с който групата проекти между подстанциите „Марица Изток” и „Неа Санта” е определена за проект от общ европейски интерес по смисъла на Регламент 347/2013. За тяхното изпълнение се въвежда специфичен режим, който включва задължително даване на най-висок приоритет съгласно националното законодателство. От този статут следва, че въпросните обекти могат да разчитат на ускорени процедури по издаване на разрешения, правила за ОВОС и запознаване на обществеността на най-ранен етап от тяхното изпълнение, регулаторни стимули, правила за трансгранично разпределение на разходите и механизми за финансова подкрепа.
Групата от проекти между „Марица изток” и „Неа Санта” включва изграждането на четири електропровода за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор „Север – Юг”. Важен елемент от него е изграждането на нов междусистемен електропровод 400 kV с дължина 122 км на българска територия и 29 км на гръцка територия и капацитет от 1500 MW между подстанциите „Марица изток” и „Неа Санта”.
Проектите имат съществено влияние върху сигурността на доставките в региона, допринасят за гъвкавостта на електроенергийната система и увеличават преносните й възможности. Реализацията на групата проекти ще повиши нетния капацитет за пренос на двете граници България – Гърция и България – Турция и ще ускори пазарната интеграция. Възложител на проектите на българска територия е „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.
Изграждането на нов междусистемен електропровод между подстанциите „Марица изток” и „Неа Санта” ще подсили мрежата 400 KV в региона и ще повиши значително възможността за обмен на електроенергия между двете държави. Проектът е включен в Десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа на Република България и Десетгодишния план за развитие на електропреносната система на Европейската мрежа на електроенергийните преносни оператори ENTSO-E.
24rodopi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *