Заради схемата „Махаме чужди, назначаваме свои“ : Секретарка разкри фалшификация в „Пазар на производителите“

Отстранена от работа секретарка в „Пазар на производителите” в Кърджали доказа в съда, че в дружеството се фалшифицират документи, за да се освободят от работа неудобни хора, а на техни места да се назначат „наши”.

С.Х.М. работела на длъжността “технически секретар-домакин” в “Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД до 29 август 2012 година. Със заповед № 130/28.08.2012г., издадена на основание чл. 328, ал.1, т.2 от КТ било прекратено трудовото й правоотношение, считано от 29.08.2012г.

Уволнението ми е незаконно, няма реално съкращение в щата, категорична е С. М.

Заеманата от нея длъжност била преименувана от “технически секретар-домакин” в “деловодител”, без да има други съществени изменения. Веднага след уволнението й било назначено друго лице, което изпълнявало нейните функции, но като “деловодител”.

С. М. сочи, че не бил извършен задължителния в този случай подбор. Също така се ползвала от закрилата по чл. 333, т.5 от КТ, тъй като била избрана за председател на Сдружение на работниците. Тя посочва още, че нямало решение на Общинския съвет за извършване на съкращение в щата на ответното дружество, чийто едноличен собственик на капитала е Община Кърджали.

От съпоставката на разписание на длъжностите  и основните заплати в “Пазар на производителите – Кърджали”  съдът установява, че считано от 27.08.2012г. е влязло в сила ново щатно разписание на ответното дружество, с което е премахната съществувалата до този момент длъжност “технически секретар, домакин”, представляваща една щатна бройка в длъжностното разписание и с новото длъжностно разписание е въведена една нова щатна бройка за длъжността “деловодител, архивар”. От протокол №3/24.08.2012г. за проведено заседание на СД на ответното дружество, се установява, че новото щатно разписание е прието на проведено на 24.08.2012г. заседание на Съвета на директорите в ответното дружество. От съпоставката на представените по делото длъжностни характеристика за длъжността “деловодител, архивар” и  “технически секретар, домакин”, се установява, че функциите за двете длъжности са идентични, като тези за “технически секретар, домакин”  обхващат изцяло дейностите, предвидени за “деловодител, архивар”, като включват и други дейности, обхващащи дейността “домакин”. Сравнявайки задълженията на работника или служителя по двете длъжностни характеристики се установява, че дейностите по новооткритата длъжност “деловодител, архивар”  до този момент са се изпълнявали от служителя, заемащ длъжността “технически секретар, домакин”. В този смисъл са следните длъжностни задължения: завежда входяща и изходяща документация, в съответствие с резолюциите организира и насочва предаването на документи за изпълнение, получава и предава информация по съответните устройства, осигурява приема на изпълнителния директор на служители от предприятието и външни лица, по нареждане на директора организира подготовката на заседания и съвещания на различни съвети, отговаря за правилното адресиране на кореспонденцията и спазване на сроковете за изпращане на изходяща кореспонденция, отговаря за поверените документи, отговаря за опазване на личните данни на персонала, отговаря за фирмената политика в рамките на компетенциите си. И тъй като тези длъжностни задължения се съдържат в двете длъжностни характеристики, съдът приема , че не е налице съкращаване на съществувалата щатна бройка за “технически секретар, домакин” , тъй като не са се премахнали нейните функции и дейности. В този смисъл съкращението в щата е фиктивно, а не реално, като само е променено наименованието на длъжността, като са се запазили съответните трудовите функции, решава съдът. Ето защо следва на това основание издадената уволнителна заповед да бъде отменена и ищцата да бъде възстановена на длъжността, която е заемала до уволнението.

Съдът посочва, че по отношение на откритото производство по оспорване на истинността на  учредителен протокол от 10.08.2012г. на Синдикална организация “Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД , в частта, относно подписите на всички лица под този протокол с изключение на ищцата С.М. и с оглед на извършената съдебно-почеркова експертиза , следва този протокол да се признае за неистински само по отношение на подписа на Р.Н.Л., тъй като се установи, че подписът не е положен от това лице.

С оглед на изложените по-горе съображения и като намери, че уволнението на ищцата , извършено с процесната заповед е незаконно, тъй като основанието за това уволнение – съкращение в щата, не е реално , а фиктивно, тъй като не са били съкратени функциите, които ищцата е изпълнявала на длъжността “технически секретар, домакин”, следва на основание чл. 344, ал.1, т.1 от КТ да бъде отменена заповед №130/28.08.2012г. на управителя на ответното дружество и уволнението да бъде признато за незаконно, и на основание чл. 344, ал.1, т.2 от КТ следва ищцата да бъде възстановена на предишната си работа на длъжността “технически секретар, домакин” в ответното дружество.

При този изход на делото, следва ответникът да заплати на ищцата направените по делото разноски от 500 лева за адвокатско възнаграждение, а по сметка на КРС държавна такса върху двата неоценяеми иска в общ размер от 60.00 лева.

 

 

Решението на съда:

ПРИЗНАВА ЗА НЕИСТИНСКИ учредителен протокол от 10.08.2012г. на Синдикална организация “Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД , в ЧАСТТА относно подписа на Р.Н.Л.

ОТМЕНЯВА  заповед №130/28.08.2012г. на управителя на “Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД,  с която на основание чл. 328, ал.1, т.2 от КТ е прекратено, считано от 29.08.2012г. трудовото правоотношение със С.Х.М. и ПРИЗНАВА  уволнението за незаконно.

ВЪЗСТАНОВЯВА С.Х.М. на предишната й работа на длъжността “технически секретар, домакин” при “Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД.

ОСЪЖДА “Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД ДА ЗАПЛАТИ на С.Х.М. направените по делото разноски от 500.00 лева за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА “Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД ДА ЗАПЛАТИ по сметка на КРС държавна такса върху двата неоценяеми иска в общ размер от 60.00 лева.

Решението подлежи на обжалване пред КОС в двуседмичен срок от датата, обявена в съдебно заседание за постановяване на решението.

hard admin

*

Top