Инвестицията: „Горубсо Кърджали“ ще добива 80 хиляди тона руда от новото находище "Момчил"

80 хиляди  тона руда  годишно ще добива новият рудник на „Горубсо Кърджали” АД. Инвестиционното предложение предвижда  изграждане на  три участъка в проучвателна площ ” Момчилград” – находище Момчил. Запасите и ресурсите са утвърдени от екоминистерството.
Общата площ на участъците Пловка,  Обичник и Рударка се изчислява на около 2 500 дка. Полиметалните златно-сребърни руди, добити по открит способ,  ще се преработват  в действащите мощности на Обогатителна фабрика, без да се променя годишния й капацитет.
Срокът на   действие на инвестиционното предложение е 10 години. Добитата скална маса, без икономически значимо съдържание на ценен метал ще бъде депонирана  в 25 временни депа, а по-късно ще се използва за запълване.
Находище „Момчил” включва в площта си част от защитената местност „Рибино”, попада и в защитената  зона „ Източни Родопи” за опазване на природни  местообитания.
Съгласно законовата уредба бизнес намерението подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда, подчертават  в  РИОСВ-Хасково. Освен това „Горубсо” трябва да представи  план за управление на минните отпадъци.
Документация  за бъдеща  експлоатация на находището „Горубсо Кърджали” АД депозира в РИОСВ-Хасково още миналата година. Тогава процедурато  по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка за съвместимост  бе прекратена  поради противоречие с режима на дейностите в ЗМ „Рибино”.
Екоинспекцията в Хасково е уведомила за  сегашните намерения на инвеститора кметовете на  общините Момчилград,  Крумовград и  Кирково, както и на селата Подрумче , Обичник, Рибино, Самовила и Пловка.
На снимката: „Горубсо-Кърджали” получи специалната награда „Зелена иновация” в националния конкурс „Най-зелените компании в България” м. г.
hard admin

*

Top