Кабинетът посочи Смолян-Ксанти и Кърджали-Комотини за приоритетни

Пътищата Пловдив-Смолян-Рудозем-Ксанти, Кърджали-Подкова-Маказа-Комотини и Гоце Делчев-Смолян-Кърджали-Бургас са приоритетите на кабинета „Орешарски” в Смолян и Кърджали. Това сочат приетите регионални планове за развитие на шестте региона в България – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен, съобщи  пресслужбата на кабинета. Те са за периода 2014-2020 г. и са част от пакета документи за стратегическо планиране на регионалното развитие, определящи визията, средносрочните цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие на територията на района при запазване на регионалната идентичност, културно богатство и многообразие, в съответствие с европейските и националните цели на регионалната политика и съобразно специфичните характеристики и потенциал за развитие на районите. Седемгодишният период, за който се разработват плановете, съвпада с програмния период на кохезионната политика и структурните инструменти в ЕС. Във визията и стратегията за Югозападния регион е залегнал стремежът за достигане на средно ниво на социално-икономическо развитие в ЕС чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и щадящ природната среда растеж. Стратегическите цели на плана за Южен централен регион обхващат основните аспекти на сближаване – икономическо, социално и териториално, като са съобразени със специфичните особености на района и с неговия потенциал в областта на малкия и средния бизнес, различните форми на туризъм (екотуризъм, исторически, балнеоложки, селски и др. ), трансгранично сътрудничество, богатото биоразнообразие и пътната мрежа. Реконструкцията и модернизацията на републиканска пътна мрежа ще подобри свързаността на района в национален и международен план, сочи стратегията. 

 

hard admin

*

Top