Какво ще има в парк „Арпезос Север“ – ІІІ

До 24 месеца Кърджали ще бъде готов с третия етап от изграждането на парк „Арпезос-Север”. С новите близо 50 декара площ градът ще се превърне в един от най-зелените в Европа, заяви кметът Хасан Азис на поредния си „брифинг на пейка”, който направи в самия парк.
Както вече съобщихме, Общината подписа с Министерството на регионалното развитие договор за 5 012 248 лева за разширение на парка. Парите са по Оперативна програма „Регионално развитие”, а дофинансирането от общинския бюджет ще бъде в размер до 5%. Освен това в проекта са включени ремонт и рехабилитация на 35 дка тротоарна площ, както и изграждане на 620 метра велоалея.
 
ИЗГРАЖДАНЕ  НА ПАРК «АРПЕЗОС – СЕВЕР» III ЕТАП
 
Включва изграждане парк „Арпезос-Север” ІІІ етап с обща площ е 49 300 кв.м., който се явява продължение на вече изградените с помощта на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. два етапа на парка.
Територията, на която се проектира трети етап на Парк „Арпезос -Север” е част от старата заливна речна тераса на река Арда.
Изграждането на този етап парка включва шест основни дейности:
1. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Озеленяването включва над 170 вида и вариетети широколистни и иглолистни дървета, вечнозелени и листопадни храсти, декоративни треви, перенни и едногодишни цветя. Затревяването ще бъде изпълнено с подходящи тревни смески –  издържливи на утъпкване, за да е възможно пълноценното използване на поляните за игри и отсядане.
 
2. ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕЙНА МРЕЖА
Алейната мрежа ще се яви продължение и разширение на вече съществуващата такава в изградените I и II етап на парка.
В този етап на парка са включени:
Главна алея, обслужваща пешеходното движение по посоката – Пазар на производителите – новия  пешеходен мост над р. Арда. В близост до Пазара на производителите е проектирано пространство с форум и кръгли цветарници като място за отдих, срещи и изчакване. Настилката на тази алея е комбинация от оцветени бетонни плочи и павета в растер или концентрични кръгове. Както настилките в целия парк носещото легло е с дебелина 40 см трошен камък, съгласно препоръките на инженерната геология, отчитаща трудните теренни условия с високо ниво на подпочвените води в бившата заливна тераса на Арда.
Обиколна алея с усилена арм. бетонна настилка за автомобили със специален режим – Противопожарна охрана, Полиция, Бърза помощ. Тъй като тази й функция ще бъде инцидентна в ширината на тази алея от 450 см. е включена и обиколната велоалея с ленти 2х1м, съответните маркировки и вело пиктограми. Предвижда се тази алея да бъде от излят на място арм. бетон с обработена горна повърхност  и разширителни фуги през 10 м.
Обиколни алеи за разходка със плавни криви на трасетата свързваща и всички главни алеи. Настилката им се предвижда да бъде от оцветени в охра бетонни павета 10/20/6 см.
Второстепенни обиколни алеи с опесъчена настилка достигащи до всички привлекателни за гостите кътове в парка.
Предвиждат се и плочопътеки за инцидентни преминавания през тревните площи.
Всички алеи ще бъдат разработени с наклони до 5% осигуряващи пълна достъпност за хората в неравностойно положение.
 
3. ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТОВЕ ЗА СПОРТ, ОТДИХ И ЗАБАВЛЕНИЯ
В този етап на парка е включено изграждането на комплекс от спортни игрища и други съоръжения за отдих и забавление. Ще бъдат изградени:
•          Малко футболно игрище 45/75 м  с осветление – с настилка от изкуствена трева с вбит кварцов пясък и екофил:
•          Комбинирано игрище за хандбал и баскетбол с мобилни баскетболни кошове;
•          Комбинирано игрище за волейбол и бадмингтон – с трибуни за зрители и мрежа на метална конструкция;
•          Две писти за парков кегелбан по специален детайл с канал за връщане натопките и комплекти дървени кегли;
•          Пет стационарни тенис маси;
•          Вкопано в терена игрище за плажен волейбол с трибуни за зрители дренирано и защитено от отнасяне на пясъка от силен вятър;
•          В близост до плажния волейбол е проектирана площадка с комплект от 11 стационарни уреда за фитнес с настилка от плочи от гумен гранулат.
•          Детска площадка с комбинирани детски съоръжения за три възрастови детски групи /до 3 години, от 3 до 12 години и от 12-18 години/, отговаряща на изискванията на чл. 4, ал. 2 от  Наредба №1 от 12 януари 2009 година за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, включително и съоръжения позволяващи игра и на деца в неравностойно положение. Не се налага ограждане на детските площадки, поради разположението им в парковата среда, както и по преценката на стопанина, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредбата.
•          4 броя дървени осмоъгълни беседки за отдих, тихи игри и защита от внезапни валежи са предвидени при детската площадка, кегелбена и фитнес площадката.
 
 
4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВА ВИК МРЕЖА И АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА
 
5. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛ. МРЕЖА, АЛЕЙНО И ПРОЖЕКТОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ
По проекта ще бъдат изградени всички инсталации – подземни и надземни, свързани с осигуряването на парково осветление с енергоспестяващи соларни осветителни тела, поливната система, видеонаблюдението и др.
 
6. ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
С цел осигуряване на безопасност на посетителите, в парка ще бъде изградена система за видеонаблюдение, която се явява разширение на вече изградената в І и ІІ етапи такава. Системата ще обхваща всички подходи, площадки, алеи и обекти в този етап на парка.
Рехабилитация на тротоари по бул. „България” и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление от кръстовището с ул. „Булаир” до кръстовището с улица „Отец Паисий” – град  Кърджали    
 
Обектът е разделен на 2 зони:
За Зона 1, обхващаща територията от кръстовището на ул. „Републиканска” и ул. „Отец Паисий” до кръстовището на бул. „България” с ул. „Булаир”:
 – подмяна на тротоарната настилка с нови плочи 40/40/5 в цвят. Демонтиране на съществуващия пътен бордюр /от естествен камък/ и монтирането му на мястото на съществуващия мозаечен такъв към Градската градина. Монтиране на нов пътен бордюр.
Пространството пред Театъра ще бъде реализирано с ново архитектурно решение – настилка от тротоарни плочи в цвят и ивици от бетонови павета 10/10/6.
Предвид необходимостта от осигуряване широк достъп до сградата се предвижда изграждането на нова рампа за инвалиди и колички, отговаряща на изискванията на Наредба №6 за изграждане на достъпна среда. Съществуващата такава ще бъде преустроена в цветарник.
С бетонови павета в цвят се отделя и бордюра към Градската градина, както и зоните пред изходите от градината към общия тротоар.
В пътното платно към Градската градина ще се оформи велоалея. Тя ще се обособи с маркировъчна боя и пиктограми, тъй като улицата е пешеходна. Габарита от 2,20 м. ще позволи движение в двете посоки.
За Зона 2, обхващаща територията от кръстовището на бул. «България» с ул. «Булаир» до кръстовището на бул. «България» с ул. «Стефан Караджа» и пространството пред и северно от сградата на Общинска и Областна администрация:
 – подмяна на тротоарната настилка по бул.”България” и ул.”Стефан Караджа” с нови плочи 40/40/5 в цвят и смяна на бетоновия бордюр към улиците. В участъка срещу Градската градина ще се оформи нов кът за почивка.
Пространството пред сградата на Общинска и Областна администрациа и алеята срещу главния  вход ще бъдат изпълнени в ново архитектурно решение на настилките – карета с тротоарни плочи в цвят, разделени с ивици от бетонови павета.
В алеята ще се обособят 3 къта за почивка, с цел оживяване на площадното пространство. Към тях се предвиждат перголи за засенчване.
Ще се поставят нови осветителни тела с фотоволтаично захранване, които ще бъдат ситуирани пред сградата и по алеята пред нея.
hard admin

*

Top