Категорично: Водата в Кърджали, Момчилград и 35-те населени места става за пиене!

Днес директорът на РЗИ д-р Светлана Николова подписа заповед, с която се отменя забраната за ползване на водата от яз. „Боровица” за питейно-битови цели, съобщиха от здравната инспекция.
Ще припомним, че висока приливна вълна в яз. „Боровица” на 23 юли предизвика авария в пречиствателната станция и до 23 август водата не бе годна за пиене.
След като резултатите от двукратните последователни проби съответстват на  Наредба № 9 за качеството на водата и ВиК изпълни стриктно предписанията на РЗИ  за предприемане на хигиенно-противоепидемечни мерки на водопроводната мрежа, считано от днес – 25 август, водата може да се ползва за питейно-битови цели и не крие риск за здравето на потребителите от Кърджали, Момчилград и 35-те прилежащи към тях села.
Заповедта бе връчена лично на управителя на ВиК ООД инж.Кера Василева.
24rodopi.com
“В и К” ООД  КЪРДЖАЛИ
СЪОБЩАВА
Водата в Кърджали, Момчилград и 35 села е годна за пиене, готвене и битови нужди от 25.08.2014 г.
На основание писмо на РЗИ с Изх. № 1676 / 25.08.2014 г. обявявам водата във водопроводната мрежа на Кърджали, Момчилград и 35 села от региона  за годна за пиене, готвене и битови нужди, считано от 25.08.2014 г.
Резултатите от двукратни последователни изследвания по химични и микробиологични показатели, извършени от РЗИ – Кърджали,  съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.
Управител:
/ инж. К. Василева /
hard admin

*

Top