Кирково и Джебел получиха държавни имоти за реализация на значими проекти

Имоти-частна държавна собственост са предоставени на общините Кирково и Джебел с решение на Министерския съвет за реализиране на значими за местната общност проекти.
Областният управител Иванка Таушанова сключи договор с кмета на община Кирково Сали Рамадан за безвъзмездно прехвърляне на имот с площ 2 097 кв.м в землището на с. Първица, който да послужи за строителството на път до претоварната станция към Регионалното депо за отпадъци.
Още три недвижими имота на територията на с. Чорбаджийско преминават в собственост на община Кирково. Те ще се използват за изграждане на канализационни шахти в рамките на обекта „Път, питеен водопровод и ел.провод на пречиствателна станция за отпадни води”. За довеждаща инфраструктура на ПСОВ са предназначени и други 10 терена с различна площ в района на с.Фотиново-Загоричане, които държавата предоставя на общината.
Областният управител е дал положително становище и за безвъзмездно прехвърляне на два държавни имота на община Джебел. Първият е в землището на с.Устрен и ще се използва за изпълнение на проект за водоснабдяване на една от махалите на селото. Вторият имот е в землището на с. Телчарка. Там ще се реализира допълнително водоснабдяване на град Джебел от речно водохващане при р. Казаците.
hard admin

*

Top