Кметове изготвят планове за интеграция на ромите

Областният съвет в Кърджали за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси проведе свое заседание. На него беше представена информация за възможностите за интеграция при реализиране на проекти през новия програмен период (2014-2020г.). Експерти от Областния информационен център – Кърджали запознаха членовете с предстоящите оперативни програми, които засягат интеграцията.

На заседанието беше представен и отчет за дейността на Областния съвет.

През януари следващата година Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси ще изработи методически насоки за изготвяне на  общински планове за действия.

Областният съвет препоръча на кметовете и председателите на общинските съвети да изготвят и приемат актуализираните общински планове за действие (2014-2020г.), които са неразделна част от Областната стратегия за интегриране на ромите и на лицата в неравностойно положение от другите етнически групи в област Кърджали (2012-2020г.).

 

hard admin

*

Top