Конкурс за длъжността – Главен архитект на община Крумовград

На основание чл.44, ал.1,т.3 от ЗМСМА, чл.10a, ал.1 от ЗДСл, чл.13, ал.1 от НПКДС и Заповед № КО – 123/ 27.03.2009г. Кметът на община Крумовград

О Б Я В Я В А

Конкурс за длъжността «Главен архитект на община Крумовград»

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността :

– да притежават минимална образователно-квалификационна степен "магистър" по професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия" с професионална квалификация „ архитект ";

– да притежават IV-ти младши ранг и/или 2 години професионален опит;

2. Кратко описание на длъжността: :

ръководи, координира и контролира цялостната дейност по териториалното и селищно устройство по архитектурата и изграждането на естетичния облик, по монументално-декоративното оформяне и архитектурно-художествения облик на жизнената среда на територията на общината и кметствата. В рамките на своите компетентности главния архитект ръководи оперативно и контролира дейността на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

3.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю

4. Размер на основната заплата, определена за длъжността съгласно ПМС №46 от 26.02.2009г.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса :

Кандидатите да представят следните документи:

Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, към което да приложат :

– декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на "лишаване от свобода" и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователна степен и специалност;

– копие на официални документи удостоверяващи професионален опит;

– копие на документ за компютърна грамотност;

– професионална автобиография;

– копие от документ за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител.

Документите следва да бъдат представени в деловодството на общинска администрация Крумовград в срок до 14 дни от публикуването на обявата.

Адрес: гр. Крумовград, пл. «България» № 5,Деловодство

Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на първия етаж в общинска администрация.

Подаването на документите се извършва лично или чрез упълномощено лице.

При подаване на документите кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.


КМЕТ НА

ОБЩИНА КРУМОВГРАД: ………………

/СЕБИХАН МЕХМЕД/

Спасов

*

Top