Кърджалийска фирма спечели търг за ремонт на колите на фонд „Земеделие“, КЗК отмени решението

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ДФЗ в градовете Кърджали, Монтана и Ямбол”, в частта по обособена позиция № 1 от предмета на поръчката, съобщават от КЗК.
Производството установи, че класираният на първо място участник “СТИЛ 96″ООД, гр. Кърджали, е следвало да бъде отстранен от процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на императивни разпоредби на ЗОП и на предварително обявените условия от възложителя.
КЗК счита, че предложената от участника цена за един човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на текущ ремонт на автомобилите в размер на 3 лева е в нарушение на изискванията за минимална цена на труда. В офертата не са отчетени разходите над минималния осигурителен праг и осигурителната тежест, нито комплексността на услугата, поради което комисията на възложителя е следвало да изиска разяснения за начина на формиране на цената на човекочас, с оглед спазване на трудовото и осигурително законодателство на Република България.
КЗК връща преписката на етап проверка за законосъобразност на ценовото предложение съобразно мотивите в решението.
hard admin

*

Top