Кърджали диша 8 дни серен диоксид и 4 месеца „кюмюр”

1 227 проверки за година от РИОСВ

 

През януари, февруари, ноември и декември миналата година кърджалийци са дишали най-мръсен въздух, сочат данните от измервателната станция „Студен кладенец”, съобщиха от екоинспекцията в Хасково. Максималната средноденонощна стойност на фини прахови частици от 264 µg/m3 , т.е. 5.28 пъти над допустимите стойности е отчетена през февруари. През 2012 г. са регистрирани по-малък брой средноденонощни стойности, превишаващи нормите, което показва тенденция за намаляване наднормено съдържание на прах във въздуха. До голяма степен превишаването на допустимите стойности на фини прахови частици през зимните месеци се дължи на използването на твърдо гориво за отопление сред домакинствата.

През миналата година са регистрирани и 8 превишения на нормите за серен диоксид, като една от тях превишава алармения праг от 500 µg/m3. Този брой не надхвърля допустимия брой превишения за една календарна година, който е 24.

Значителното намаление на броя на превишенията на средночасовата норма от 350 µg/m3 за серен диоксид и спазването на средногодишните норми за кадмий и олово в атмосферния въздух на Кърджали се дължи на прекратената производствена дейност на „ОЦК” АД, заявяват от РИОСВ. След преустановяване производствената дейност на Оловно-цинковия комплекс е отчетено значително подобрение на качеството на атмосферния въздух на Кърджали.

688 планови проверки на 567 обекти и 539 извънредни проверки на 432 обекта са извършили експертите на РИОСВ за миналата година. Общият брой на извършените проверки през годината е 1 227. Най-голям брой извънредни проверки (160 бр.) са извършени по постъпили жалби и сигнали.

hard admin

*

Top