Мандри раздават цвик по селата, хранят животни

Мандри спряха да замърсяват реки, започвайки да раздават цвик по селата. Това установиха проверки на РИОСВ. Екоинспекцията провери две от основните млекопреработвателни предприятия в община Ардино по компоненти и фактори на околната среда: води, въздух, производствени и опасни отпадъци, химикали, продуктови такси за пускани на пазара опаковки и др. От проверката стана ясно, че в двете предприятия отпадъчният цвик, след добиване на извара, се събира в цистерна и се предава на ферми в района на Ардино и Кърджали за храна на животни. При предаване на цвика, на място във фермата се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол. Отпадните води от измиване на съоръженията за преработка на млякото и работните помещения се пречистват от съоръжение за отпадни води. След изсушаване, утайките се предават за обезвреждане на депо за ТБО-Кърджали, стана ясно още при проверките.
hard admin

*

Top