МИГ-Ардино отчете годината с 10 внесени проекта

Гюнер ШЮКРИ

Редовно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) – Ардино” се проведе в сряда в залата на общинската администрация. Сред тях бе и кметът на общината Ресми Мурад.

Отчетен доклад за дейността на Сдружението за 2012 година представи председателят на Управителния съвет Изет Шабан. Той отбеляза, че през отчетния период към Сдружението са били внесени 10 броя проекти по мерките включени в Стратегията за местно развитие. Най-много проекти (шест) са регистрирани по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, с цел насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони. Към настоящ момент регистрираните от СНЦ „МИГ – Ардино” проекти са внесени в ДФ „Земеделие” и са в процес на разглеждане от комисия в ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, централно Управление, сподели Изет Шабан.

На събранието бяха приети още финансовия отчет на МИГ-а за 2012 година, както и програма за дейността й и бюджет през настоящата година.

hard admin

*

Top