Милиони инвестиции в най-ценния ресурс – хората в Крумовград

Крумовград изпраща поредната отлична година

Инвестиции в милиони левове, насочени към най-ценния ресурс-хората. Така изпраща поредната година община Крумовград.

„Градът на Крум” е българското Ел Дорадо

164 000 000 долара ще бъдат вложени в добива на злато в района на Ада тепе край  Крумовград. Инвестицията на „Дънди Прешъс” вече не дава надежда за развитие на целия град. Разработването на златното находище предстои да започне, като ще осигури в продължение на поне 10 години препитание на около 350 работници, които ще бъдат ангажирани в различните етапи по разработването на рудника. По думите на вицепрезидента на „Дънди Прешъс Металс” Илия Гърков пък, реалният старт на процеса ще генерира финансов ръст и в останалите отрасли в региона. С други думи, едно работно място ще „отваря” поне още 3-4.

Още един инвеститор на територията на община Крумовград

Община Крумовград продаде терен от бившия казармен район с площ от около 28 дка ведно с петте от сградите, намиращи се в него.

Финализирането на тази процедура е резултат от внесено в местната администрация предложение от изпълнителния директор на „Теклас – България”АД Морис Данон.

Част от производството на водещото в региона предприятие ще бъде преместено в Крумовград.

„Теклас – България”АД  е работодател към момента на 171 души от община Крумовград, които ще бъдат част от работниците в новото предприятие. Продължава набирането на работници

4 200 000 лева за саниране на сгради по ОП Региони в растеж

Община Крумовград е единствената община извън областния център –Кърджали,  която е директен бенефициент по Ос 2 „Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Местната администрация кандидатства с девет проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на 15 сгради в родопския град. Всички те са одобрени и има сключени договори за безвъзмездна финансова помощ между Общината и

МРРБ. Общата стойност на всички договори възлиза на 4,2 милиона лева и е 100% безвъзмездна финансова помощ. 50% от проектите са за обществени сгради и 50% за жилищни сгради.

Освен административни и жилищни сгради, в обхвата на милионния проект влизат СУ „Васил Левски – начален етап, ОДК и детска градина „Юрий Гагарин”.

От стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до момента в община Крумовград има регистрирани 11 броя Сдружения на собствениците. От тях девет сдружения на многофамилни жилищни сгради в кв. „Запад“ бл. 1, бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 6, бл. 7,  бл. 8; в квартал кв. „Дружба“ бл.1; блок „Младост“ на ул. „Ал. Стамболийски“ № 1, имат сключени договори за целево финансиране между Община Крумовград, Областна администрация

и „Българска банка за развитие“ АД.

Останалите две сдружения имат входирани заявления за интерес и финансова помощ в Община Крумовград, договори с Общината по предоставянето на финансирането и помощта, както и входирани искания за сключване на договор за целево финансиране в „Българска банка за развитие“ АД.

Единственият блок с нестартирали дейности по обновяване на сградата е блок 3 в кв. „Запад“, поради това че процедурата е обжалвана пред  ВАС.

От осемте сгради, при които тече процеса на изпълнение, строително-монтажните работи на 4 сгради са напълно приключени и сградите са въведени в експлоатация.

Община Крумовград работи след мандат на екипа на кмета Себихан Мехмед. През миналата година администрацията подготви три проектни предложения и кандидатства за финансирането им по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. Единият включва реконструкция и рехабилитация на улиците „Емил Колев”, „Ал. Стамболийски”, „Трети март”, „Христо Ботев”, „Славянска”, „Първи май”, „Съединение” в Крумовград и една улица в с. Полковник Желязово. Предстоят да бъдат рехабилитирани общинските пътища Кандилка-Крумовград-Луличка-граница, Аврен-Девесилово-Егрек, Крумовград-Пелин-Рогач-Крумовград-Голямо Каменяне. Освен пътищата, внесено е предложение за  оборудване и обзавеждане и на детска градина „Митко Палаузов” в града. Проектното предложение включва вертикална планировка и доставка и монтаж на съоръжения за игра и занимания за деца, спортни съоръжения за деца, интерактивни съоръжения по безопасност на движението.

На община Крумовград бяха предоставени средства в размер на 880 000 лева за рехабилитация  на улици на общината – ІІІ етап и по-конкретно „Изграждане на улица Ахрида, град Крумовград” и за изграждане на градски пазар-дългоочаквана инвестиция. Сегашното тържище не можеше да задоволи нуждите на хората и търговците от града, защото част от терена през 2001 г. е реституиран и върнат на частно лице. Обектът е разположен на терен от бившия казармено-жилищен район. По-голямата част от площта е определена за сергии в пазарния ден. Новият пазар е разположен на площ от 3,5 дка. Около 700 квадратни метра са  покрити с метална конструкция. Вече са монтирани специални маси, които ще се отдават под наем на търговците за ден или за по-дълъг период. Изградени са също пет двойни павилиона. Предвидени са и паркоместа за търговците и пазаруващите, както и санитарни помещения и помещения за персонала, който ще обслужва пазара.

С цел подобряване на средата за живеене на жителите на Крумовград изпълнени са договори за  „Ремонт на пътна настилка, асфалтови кърпежи и рехабилитация на улици в микрорайон гр. Крумовград”, включващи рехабилитация на улици, които не са ремонтирани близо 25 години като: „Единство”, „Д.Маджаров”, „И.Вазов”, „Опълченска” и „Кирил и Методий”.

Към настоящия момент е договорено и благоустрояването на тротоари и улици в квартал „Запад”. Успешното санирането на сградите и допълнителното благоустрояване ще придадат нов облик на най-гъстонаселения квартал в град Крумовград.

Проектите излизат от пределите на общината и… страната

Желанието за работа на екипа на Себихан Мехмед „с поглед към хората” отдавна премина и пределите както на общината, така и на държавната граница на България.

Администрацията има спечелени два проекта по втората покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г. В края на август Община Крумовград подписа договор за безвъзмездна финасова помощ по Инвестиционен приоритет ИП 9 за проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социалното предприемачество“. По проекта  се предвижда създаване на Център за временно настаняване на хора в нужда чрез преустройство на трети етаж на сектор „Б” на бивша Районна болница. Дейностите включват: ремонтни работи, обзавеждане и оборудване на центъра, предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначени за бездомни лица. Проектът се реализира в партньорство с Община Топейрос в Гърция. Общата стойност е в размер на 498 584,03 евро.

По втория проект се предвижда изграждане на Медицински център чрез преустройство на югозападното и част от югоизточното крило на втория етаж от сектор „Г” на сградата на бившата Районна болница. Дейностите по проекта включват: ремонтни работи, оборудване, идентифициране на заболеваемостта на населението в региона, създаване на база данни с карти на пациенти, създаване на цифрова здравна платформа, свързване в мрежа на местните здравни структури, създаване на трансгранична лаборатория за превенция от заболявания. Общата стойност е в размер на 1 135 147,40 евро, от които за Община Крумовград – 226 623,00 евро. Престои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Крумовград – това са гражданите

Община Крумовград изпълнява проект „Осигуряване на топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, реализиран с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Той е в подкрепа на хора, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

За периода от 15.09.2016 г. до 30.04.2017 г. услугата „Топъл обяд“ в община Крумовград се предостави на 70 потребители, обслужвани в две трапезарии.

„Подписахме анекс, с който увеличихме периода на програмата. Крумовград-това са гражданите, не ръководството на Общината. Това ни води в нашата работа и ние не може да си позволим хората да останат без тази успешно прилагана програма. Разширихме обхвата като добавихме селата Горна Кула, Звънарка, Едрино, Подрумче и Пелин и в нея вече са 270 души. Стойността на проекта е 526 022,20 лв.”, посочва кметът на Общината.

Близо 500 000 лева са вложени и в проекта „Подкрепа за независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В разкритото Звено се предоставят интегрирани социално-здравни услуги, психологическо консултиране и супервизия за създаване на благоприятна среда за живот на лица с увреждания, в това число деца и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване, или в риск от социална изолация. Потребителите на интегрирани услуги са 86. За тях грижи полагат 54 лични асистенти и 14 домашни помощници. Нуждаещите се потребители получават медицинска грижа на ниво медицинска сестра и психологическа и/или мотивационна подкрепа.

За най-малките…

Общината изпълнява проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2014-2020 г./. В него са включени услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа”, „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболявания, „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”. Услугите се предоставят от екипи специалисти, включващи социален работник, логопед, психолог, рехабилитатор, педиатър, медиатор. Дейностите се осъществяват в помещения, оборудвани за кинезитерапия, психомоторни дейности, логопедичен и психологичен кабинет, зала за игрови дейности с децата от 0 до 7 години, както и стая за работа с родители.

… старите хора…

Домът за стари хора – Крумовград е с капацитет 50 места, разкрит е през 2006 г. и предлага много добри условия за обгрижване на нуждаещите се лица. Услугата се ползва от възрастни хора, навършили пенсионна възраст, включително от тях лица с определен процент трайно намалена работоспособност. Той предоставя възможност за денонощна грижа на настанените лица от квалифицирани специалисти.

Домашен социален патронаж – Крумовград осигурява топла и питателна храна и медицинско обслужване на нуждаещите се лица. Капацитет на услугата е 165 души с териториален обхват – Крумовград и крайградските села, и един функциониращ филиал в село Аврен.

 

… и младите

Община Крумовград изпълнява и проект „Младежка заетост – гаранция за бъдеще“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активни“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Инициативата за младежка заетост.

Проектът има за цел активиране и интеграция на младежи до 29-годишна възраст на територията на община Крумовград, които не са включени нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта. Общата стойност е 246 705,90 лв., а финансовата помощ е в размер на 100%.

52 от идентифицираните и включени в проекта младежи успешно преминаха мотивационно обучение и обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Помощник пътен строител“ и по професия „Работник в озеленяването”.

За всеки присъствен ден участниците в обученията получаваха стипендия.

Мотивираните и придобили професионални умения и квалификация младежи получиха реална възможност за първи или нов шанс за работа.

От преминалите обучение за придобиване на професионална квалификация лица, на 40 е осигурена заетост за 6 месеца в структурата на Общинска администрация Крумовград. 20 от тях са назначени на длъжност “Помощник пътен строител”, а 20 на длъжност “Работник в озеленяването”.

Крумовград с право може да се нарече община – пазител на традициите. В региона функционират самодейни колективи за автентичен фолклор в читалищата на с. Аврен,  Девесилово, Малък Девесил, Егрек, Черничево, Странджево, Поточница, Токачка, Г.Каменяне, ансамбъл за изворен фолклор „Изворче” при НЧ „Хр.Ботев 1914” -гр. Крумовград, фолклорна група „Демет” при Дружество за турска култура и фолклорна група при Тракийско дружество.

През последните няколко години е засилен интересът на хора от различни възрасти към танцовото изкуство. В Крумовград функционират три танцови клуба за възрастни – ТК „Ритмика”, ТК „Жарава” и ТК „Китка”, два детски танцови състава в СУ „В.Левски”- „Пъстра китка” и по няколко групи за български и турски танци „Силивряче” и „Ачелия” в ЦПЛР-ОДК.

Съществуват три вокални групи с представители от третата възраст – група от Съюза на слепите, група „Млади сърца” при Пенсионерски клуб и група „Пей сърце” от градското читалище.

Самодейните колективи от община Крумовград участват в традиционния събор на народното творчество в Крумовград, в престижни културни събития  на общинско, регионално, национално и международно  ниво, откъдето се завръщат с награди и отличия, а общинското ръководство подкрепя финансово участията им.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *