Минерални бани и Къркларели с общ проект за подобряване качеството на живот

Община Минерални бани участва в съвместен проект с турската община Къркларели по Програмата за трансгранично сътрудничество „България – Турция 2007-2013 г.” Проектът се нарича „Подобряване на качеството на живот на населението в община Къркларели и Минерални бани, заяви кметът на общината Мюмюн Искендер.

Той включва благоустрояване на УПИ 1 „За обществено ползване”, кв.16 а, в Минерални бани. Общата площ на разработката е 6 320 кв.м.. Това са терените, намиращи се северно и югоизточно от сградата на община Минерални бани.

В рамките на проекта е предвидено оформяне на обемното пространство на отделни кътове за игра и отдих и разнообразяване в дендрологично отношение. Предвидено е алейно осветление, както и водопроводна мрежа за поливане на зелените площи. Проектът включва рехабилитация на „Цветна каскада Минерални бани”.

Предварителната прогнозна стойност на проекта е около 320 000 евро, като сумата е разпределена между партньорите и включва дейности в рамките на ключова област на интервенция.

hard admin

*

Top