Момчилград обсъжда „Визия и приоритети 2014-2020”

Бъдещата визия на Община Момчилград ще бъде тема на дискусионен форум, който ще се проведе на 1 април в сградата на местната администрация. Целта на мероприятието е да представи пред местната общност резултатите от изготвения социално-икономически анализ на община Момчилград и да проучи обществената нагласа относно силните и слабите страни, проблемите и възможностите за развитие на общината за периода 2014-2020г.
Дискусионният форум се провежда в изпълнение на договор „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Момчилград и провеждане на обучение. Разработване на общински план за развитие на община Момчилград за периода 2014-2020 г.” по проект „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка в община Момчилград”. Той е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на форума ще бъде направена презентация на тема „Визия и приоритети за развитие на община Момчилград 2014-2020″.

hard admin

*

Top