Натура 2000 брани Крумовград

  • “Крумовица” и “Студен кладенец” от област Кърджали са включени в европейската мрежа

Валя АСЕНОВА
Десет защитени зони по Директивата за птиците от екологичната мрежа Натура 2000 ще бъдат обявени на територията, контролирана от РИОСВ в Хасково. Те са в Хасковска и Кърджалийска области. Десетте зони са “Крумовица”, “Студен кладенец”, “Маджарово”, “Бяла река”, “Радинчево”, “Мост Арда”, “Харманлийска река”, “Злато поле”, “Язовир Ивайловград” и “Марица – Първомай”. Експертите от регионалната инспекция приключиха работата по подготовката на проектозаповедите за защитените зони. До началото на март те трябва да бъдат обявени.
В Натура 2000 ще влезе районът около Крумовград, потвърдиха от екоинспекцията в Хасково. Това значи, че на Ада тепе няма да има открит рудник за добив на злато.
От предварително обявените 11 зони една засега е извън Натура 2000 – това е “Добростан”. На този етап не е готова документацията за обявяването й, обясниха от регионалната екоинспекция. Срещу присъединяването на “Добростан” преди време се обяви ръководството на община Баните. Както “Нов живот” писа, мотивът бе, че така ще се пречи на развитието на туризма заради забраната за строителство. От екоинспекцията обясниха, че “Добростан” ще бъде включен на по-късен етап.
Документацията вече е предадена в Министерството на околната среда и водите. До края на януари ще бъдат обявени предвидените по закон едномесечни обществени обсъждания. Всички заинтересовани след публикуването на проектозаповедта в един от националните всекидневници и на страницата на РИОСВ – Хасково – www.riosv-hs.org, както и по време на обществените обсъждания, ще могат да внасят своите възражения срещу ограничителните режими, вписани в проектозаповедта или да предлагат нови такива.

След изтичането на този срок заповедите ще бъдат подписани от министър Джевдет Чакъров. Така ще бъде спазен срокът за обнародване на заповедите за защитените зони за опазване на птиците от екомрежата Натура 2000 до началото на март тази година.
Всяка една от зоните в екологичната мрежа се обявява съгласно две директиви на Европейския съюз – Директивата за опазване на дивите птици и Директивата за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна. В тях се набляга, че при опазването на видовете и местообитанията в местата от Натура 2000 се вземат предвид икономическите, социални, културни и религиозни особености на всяка от страните в ЕС.
В област Кърджали защитените зони са две. “Крумовица” е едно от малкото места в България, където могат да бъдат видени два застрашени от изчезване вида – черен лешояд и белошипа ветрушка. Има 136 вида птици, от които 26 са включени в Червената книга на България, а 64 са от европейско природозащитно значение. В “Студен кладенец” е една от двете колонии белоглави лешояди у нас, която гнезди по скалистите брегове на водоема. Има 219 вида птици, от които 59 са включени в Червената книга на България, а 103 са от европейско значение.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top