Никола Кърнолски е новият шеф на Басейнова дирекция

Със заповед на Министъра на Околната среда и водите Искра Михайлова от 19 август 2013 год., инж. Никола Кърнолски пое поста на директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район Пловдив.
Директорът на Басейновата дирекция установява границите на водите и водните обекти – публична държавна собственост, съвместно с техническите служби и службите по геодезия, картография и кадастър на общините в областите Кърджали, Смолян и др.; разработва плана за управление на речния басейн; издава разрешителните по този закон; пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води; издава периодичен бюлетин за състоянието на водите и т. н.
Кърнолски беше начело на дирекцията от май 2003-та до ноември 2009-та.

hard admin

*

Top