Областни управители презентираха възможностите на пограничните общини

Областният управител на Кърджали Бисер Николов взе участие в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Южен централен район (ЮЦР), което се проведе в Пловдив. На него присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев, представители на министерства и управляващите органи на оперативните програми, кметове и представители на социално-икономическите партньори, организации и синдикати.
На заседанието областният управител на Смолян изнесе презентация относно проблемите и възможностите за развитие на планинските територии на ЮЦР. С членовете на РСР бяха обсъдени проблеми и конкретни мерки по Програмата за развитите на селските райони в ЮЦР, а представители на управляващите органи на оперативните програми представиха актуална информация за напредъка по тяхното изпълнение и тяхното въздействие върху района. На заседанието бе представена и информация относно визията на програмите за териториално сътрудничество за периода 2014-2020 г. Основна тяхна цел е да се подкрепят усилията на българските гранични общини в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти, които са насочени към модернизиране и разширяване на пътната инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности. По време на заседанието членове на РСР на ЮЦР бяха запознати още със законовите изисквания за извършване на последващи оценки на Регионалните планове за развитие, Областните стратегии и Общинските планове за развитите за периода 2007-2013 г. Резултатите от последващата оценка са основа за предприемане на промени в провежданата политика за развитие на областта или общината. Препоръките от оценката се отчитат при подготовката на нови стратегически документи или актуализация на действащите.
hard admin

*

Top