Общината приема Наредба за налозите

  • Кметът на Кърджали предлага данъкът за превозните средства и патентният данък да се вдигнат

"Георги КУЛОВ
Общинският съвет в Кърджали ще обсъди на предстоящата си сесия Наредба за определяне на местните данъци през 2008 г. Финансовата децентрализация позволява на общините да получават приходите от повече налози. Те са задължени да определят размера им до 28 февруари, в противен случай ще останат стойностите от 2007 г. Кметът направи предложение за промени в някои от данъците.
Според наредбата в общинския бюджет ще постъпват данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък върху даренията, данък при възмездно придобиване на имущества, данък върху превозните средства и патентен данък. Не се допускат изменения на размера на налозите през годината. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или по банков път. Невнесените в срок налози се събират заедно с лихвите.
С данък върху недвижимите имоти се облагат сгради и поземлени имоти в строителните граници на градове, села и махали. Не се облагат недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв. Данъкът се плаща на четири равни вноски през годината независимо дали недвижимите имоти се използват или не. За тази година налогът се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
С данък върху наследство се облагат наследените по закон или завещание имущества на български граждани в страната или чужбина и на чужденци в България. Той не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия.

Братя и сестри ще плащат по 0,7 на сто от наследствен дял над 250 000 лв. За останалите лица налогът е 5% за наследствен дял над 250 000 лв.
С данък за придобиване на имущества от дарение и по възмезден начин не се облага дарение между роднини по права линия и между съпрузи. При дарение между братя и сестри налогът ще е 1 на сто. При други лица той ще е 5 %.
Данъкът върху превозните средства ще има леко увеличение. За леките автомобили до 74 kw ще е средно с 25 %, за мотоциклети – с 20 %, за автобуси – с 50%.
Кметът Хасан Азис предлага за търговия на дребно до 100 кв.м за Кърджали увеличението да е от 6 на 8 лв. за кв.м. За някои дейности като бръснарски и фризьорски услуги, автомивки, ремонт и баланс на гуми, авторемонтни услуги, ремонт на ВиК-инсталации, на битова техника, фотографски услуги, заложни къщи и други налогът ще се покачи с 22 на сто.
Увеличението на някои от данъците е минимално и е в интерес на местната общност. Това, че други от налозите остават без промени също е в услуга на гражданите. Това ще повиши събираемостта им, смята кметът Хасан Азис.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top