Община Крумовград изгражда нов парк

Новият парк се финансира по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. чрез Стратегията на Местна инициативна група „Общини Момчилград и Крумовград“.

Общата стойност на проекта е 304 264,79 лева без ДДС, от които 273 838,31 лв. (90%) средства на Европейския съюз – ЕЗФРСР и 30 426,48 лв. (10%) Национално финансиране от бюджета на Република България.

Към момента вече е избран изпълнител за извършване на строително-ремонтните работи. Предстои подписване на договор.
Теренът за парка е с площ от 3 517 кв.м. Намира се на входа на града от към Кърджали в УПИ II -1413, кв. 110 по плана на гр. Крумовград. Граничи с новата улица при р. Крумовица и вериги от магазини /Pepco, Т маркет, Мондо и др./.

По проекта ще бъде обособена нова алейна мрежа с ясна композиция, съединяваща крайни ъглови и възлови точки на парка, представляващи продължение на основни пешеходни пътеки и подходи. Главните алеи ще се пресичат в центъра и ще се образуват малки кръгови площади. В центъра на парка се предвижда да се обособят кътове за сядане, разположени по периферията на кръговите площади и алеи. Предвижда се доставяне и монтиране на беседка от дървен материал и пейки. Предвид съседния имот на изток, се предвижда декоративна ограда от дървесно-храстова растителност – жив плет. Ще бъде монтирано още парково осветление и видеонаблюдение.

Краен срок за изпълнение на проекта: 30.06.2025 г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *