Община Крумовград кани потенциални кандидати за длъжността: социален работник

Община Крумовград кани потенциални кандидати за длъжността: социален работник – 2 бр. във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги“ по Проект

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0091-С01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2″, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.
Заинтересованите кандидати следва да подават заявления, не по-късно от 17,00 ч. на 19.08.2019 г.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Файл Размер на файла: Създаден
Свали този файл (Патронажна грижа.zip)
Патронажна грижа.zip
1623 КБ 13.08.2019г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *