Община Кърджали кандидатства за изграждане на третия етап на парк „Арпезос Север”

Община Кърджали внесе днес проектно предложение по ОП „Регионално развитие” – приоритетна ос „Зелена и достъпна градска среда” за проект „Изграждане на Парк „Арпезос – Север” – ІІІ  етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в областния град.
Проектната документация включва три обекта като на първо място е разширението на парк „Арпезос Север” с 49 300 м2, включващ изграждане на спортна зона и терени за отдих.
Свързване на І и ІІ етап на парк „Арпезос Север” чрез Изграждане на пешеходен мост между тях, както и Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на бул. „България” и обособяване на велоалеи по него са другите два обекта в проектното предложение.
hard admin

*

Top