Община Кърджали с международен сертификат за качество на управлението

Община Кърджали получи международен сертификат, който потвърждава, че  Системата за управление на качеството на общината е одитирана и регистрирана от Intertek Certification GmbH за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008. Новият сертификат е валиден до 2015 год.

Системата за управление на качеството е приложима за осъществяване на местното самоуправление, административно – правно и информационно обслужване на гражданите и юридическите лица. Тя може да бъде приложена и за териториално – селищно устройство, финансово – стопански дейности и управление на собствеността, както и при изпълнението на делегираните от държавата функции в областта на образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности.

Община Кърджали е една от първите общини в страната, сертифицирана по европейските изисквания на стандарта за управление на качеството. От 2003 г. Общинска администрация- Кърджали, спазвайки изискванията на стандарта, се утвърди като една модерна администрация, която предоставя компетентно, ефективно и ефикасно обслужване на гражданите и юридическите лица в условия на законност, равнопоставеност, прозрачност и непрекъснат стремеж за превенция и противодействие на корупцията.

hard admin

*

Top