Община Минерални бани с обществена трапезария за 6 месеца

За първа година Община Минерални бани реализира Проект „Обществени трапезарии”, който се финансира чрез Фонд „Социална закрила”. Целта на Националната програма е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на най-нуждаещите се лица и семейства с ниски месечни доходи. Трапезарията ще предлага топла храна шест месеца. Дейността включва храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и ще се реализира за периода от 01.07.2013 год. до 31.12.2013 год. за следните целеви групи:
Лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
Скитащи и бездомни деца и лица.

Лицата, желаещи да бъдат включени като потребители на услугата подават заявление – декларация по образец до доставчика на услугата – Община Минерални бани по постоянен адрес или настоящ адрес, ако е различен от постоянния. Заявление – декларация за ползване на услугата от дете се подава от неговия законен представител.Документи ще се приемат в деловодството на сградата на общината, находяща се на улица „Васил Левски” № 3 от 08.00 -17.00 часа от 01.07. до 03.07.2013г.

—————————————————————–
Най-ниските цени на автомбили в България! Виж тук!

hard admin

*

Top