Община Момчилград продава апартамент за 17 000 лева в града и поземлен имот в Батковци за 4758 лева

На основание  Решения  №20 от протокол №2 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 13.02.2014 г., №68  от 28.04.2014 година, №101 и №102 от протокол №9 от заседание  на Общински съвет Момчилград, проведено на 01.08.2014 г. и  заповеди №РД-19-374 и РД-19-375 от 18.08.2014 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.6, ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост
О Б  Я  В  Я  В  А  :
І.Публичен търг за продажба на:
1. Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Карамфил, мах.Батковци, община Момчилград целият с площ 1799 (хиляда седемстотин деветдесет и девет) кв. м., актуван с АЧОС №1736 от 27.03.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.рег.№480 от 31.03.2014 г. с начална тръжна цена 4786 лева.
2. Общински жилищен имот, представляващ ап.6, разположен на втори етаж  на  жилищен блок №4, кв.49, вх.А, ул.”Капитан Петко войвода” №19, гр.Момчилград със застроена площ 36.90 кв.м., състоящ се от стая, кухненски бокс, баня-тоалетна, антре и балкон, при граници:горе-ап.№10, долу ап.№2,изток-ап.№5 запад-ап.№7, север-ап.№5 и стълбище, ведно с принадлежащото му избено помещение №15 със  светла площ 5.47 кв.м. при граници:  изток-коридор, север-избено помещение №4 и коридор,юг-изб4но помещение №6 и с припадащите се 3.692% идеални части от общите части на сградата в размер на 2.73 кв.м. и 3.692% идеални части от общите части от правото на строеж в УПИ ІІ, кв.49, актуван с АЧОС №1804 от 03.07.2014 г., вписан в Службата по вписвания Дв вх.рег.№976 от 07.07.2014 г. с начална тръжна цена 17 000 лв.
ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 05.09.2014 г. от 12 часа.
ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 26.08.2014 г. до 04.09.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.
 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 04.09.2014 г.
 V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.
За справки : тел.03631/7845
Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)
hard admin

*

Top