Общинският съвет в Кърджали даде „зелена светлина” за Център за хора със зрителни увреждания

Нова социална услуга ще бъде разкрита от 1 юли в община Кърджали. Това става възможно след като Общински съвет Кърджали даде съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лицата със зрителни увреждания „Недялка Камбурова” в гр.Кърджали. Съветниците упълномощиха кмета на община Кърджали да направи предложение пред Регионална дирекция за социално подпомагане за откриване на услугата, като делегирана от държавата дейност.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лицата със зрителни увреждания „Недялка Камбурова” ще има капацитет от 20 лица и персонал от 6 души. Средства за работна заплата и издръжка на дейността са съобразени с утвърдените за съответната година стандарти за социални услуги, делегирани от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети.

Откриването на новата социална услуга е в потвърждение на провеждащата се активна политика от община Кърджали, насочена към модернизиране на съществуващите и разширяване вида на предлаганите услуги в общността.

В община Кърджали, по данни на Дирекция „Социално подпомагане”, 701 лица със сензорни увреждания получават интеграционна добавка за достъпна информация по Закона за интеграция на хората с увреждания. В общинската организация на Съюза на слепите в България членуват 208 лица със зрителни увреждания. Най-близкия Център към момента, в който могат да получат услуги, свързани с рехабилитация и обучение, се намира в Пловдив.

Анализът на потребностите от социални услуги в община Кърджали доведе до предложението за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на лицата със зрителни увреждания, подчерта при представянето на предложението пред общинските съветници кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Той информира още, че в края на 2012 г. с председателя на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев, са били уточнени основните въпроси и отговорности за страните при разкриването на Център, а в Бюджет 2013 на Община Кърджали са били заложени средства за ремонт на помещения и издръжка в периода на второто полугодие на 2013г.

Ще припомним, че през месец април т.г. беше подписан договор с Областна администрация за отдаване на 5 помещения за безвъзмездно ползване за срок от 10 години за създаването на Център за социална рехабилитация и интеграция на лицата със зрителни увреждания.

hard admin

*

Top