Обявена е нова защитена местност „Находище на тракийски клин”

Със заповеди на министъра на околната среда и водите е обявена нова защитена местност „Находище на тракийски клин”, намираща се в землището на село Воденци, община Стамболово, с площ 136,561 дка. Териториите между които находището на тракийски клин бяха предложени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България”, изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН в сътрудничество с МОСВ. Целта е опазване на растителния вид Тракийски клин (Astracantha thracica L.) и неговото местообитание. Видът е вписан в Червената книга на Р.България и е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Тракииският клин е едно от най- редките видове в българската флора. Представлява бодлив храст, който се отнася към сем. Бобови. Обитава каменисти склонове и сипеи с варовита, по-рядко силикатна, скална основа.
От началото на 2013г.на територията на РИОСВ- Хасково са обявени 7 нови защитени местности от типа “микрорезервати”, като за страната броят им е 20 с обща площ 247.6 ха, с което мрежата от защитени територии в страната достига 584 124 хектара. Целта на новите защитени местности е опазването на редки растителни видове от българската флора, които са единични, фрагментирани популации, намиращи се извън защитените територии.
В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.
hard admin

*

Top