Обявиха несъстоятелността на ОЦК

Валентин Манев е сменен от Александър Орешков като изпълнителен директор на дружеството
 
Обявена е неплатежоспособността на Оловно-цинковия комплекс (ОЦК)  в Кърджали. Решението е на Окръжният съд в Кърджали по молба на един от кредиторите на дружеството на Валентин Захариев.
С решение №233 на съдебен състав, председателстван от Васка Халачева, се открива процедура по несъстоятелност. Решението подлежи на обжалване пред Апелативния съд в 7-дневен срок..
Съдът образува дело след като виенската фирма МFC предяви иск към ОЦК за неполучени суровини. Дружеството има Рамково споразумение с металургичния комбинат срещу което трябва да получи живак, цинк и олово. Споразумението е подписано на 11 януари 2010 г. и „М..К”са привели авансово 1 млн.евро за сделката. За обезпечение била открита банкова гаранция, покриваща предоставената сума. Поради неиздължаване на ОЦК, срокът на банковата гаранция бил удължен до 15 март 2012 г.
При направената проверка в Търговския регистър се установило,ч е ОЦК е неплатежоспособно. Към края на 2011 г. дружеството-длъжник има банкови заеми и други задължения в размер общо на 193,5 млн.лева, а вземанията са само за 6 млн.лева.
Известно било обстоятелството, че дружеството-длъжник е преустановило работа в началото на 2012 г.
В иска се твърди, че е налице неплатежоспособност на дружеството. С молбата се иска съдът да постанови решение, с което да обяви неплатежоспособността на ответника-длъжник с начална дата 15 февруари 2012 г.
ОЦК въпреки дадената възможност, не е депозирал отговор на молбата и не е взел становище по основателността й.
С постановено от друг състав на Окръжния съд определение № 591 от 25 юли 2013 г. по дело по несъстоятелност №224/2012 г. последното било присъединено към настоящето дело. Искът е на „Първа инвестиционна банка” по договор за банков кредит на стойност 30 млн.евро.
375 028 лева дължи на работници и служители ОЦК.
Предстои назначаване на синдик, който да направи инвентаризация на вземанията и задълженията и да удовлетвори исковете към ОЦК. Очаква се събрание на кредиторите.
Според запознати с делата на ОЦК се очаква собственикът Валентин Захариев да обжалва решението на окръжните магистрати пред Апелативния съд в Пловдив.
Валентин Манев е бил освободен от поста “Изпълнителен директор”. На негово място е назначен Александър Орешков.
hard admin

*

Top