Опитът за провал на обсъждането за златодобив – на прокурор

Ръководството на „Горубсо-Кърджали” дава на прокуратурата опитите да се попречи на провеждането на обществено обсъждане за златодобива, става ясно от позиция на дружеството, изпратена до медиите.
Както вече писахме, със скандал започна дискусията в Дома на техниката на 4 януари в Кърджали. Там се обсъждаше инвестиционно предложение на „Горубсо-Кърджали” за реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди.
 
Вижте позицията на „Горубсо – Кърджали”:На 04.01.2013 г. в зала № 209 на Дома на науката и техниката бе проведено обществено обсъждане на Актуализиран и допълнен, съгласно изискванията на Решение 11051/14.08.2012 г. на ВАС – петчленен състав, във връзка с Решение 10529/13.07.2012 г.  на ВАС и писмо на МОСВ  изх. № ОВОС-2590/04.09.2012 г. Доклад по оценка въздействието на околната среда на инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди”.
Независимо от отправените няколкократни покани към кмета на община Кърджали и придружаващите го  представители на общинска администрация за влизане в залата, такова не последва.
След даване ход на процедурата в съответствие с изискуемото по нормативна уредба, съгласуване на мястото, датата и часа за провеждане и издадена за това Заповед  №1213/27.12.2012г., копие от която ви представяме, кметът на община Кърджали Хасан Азис демонстративно напусна залата, като буквално повлече със себе си назначеното за протоколчик, съгласно цитираната негова Заповед, длъжностно лице.
С този си акт кметът на общината създаде пречка, назначеното от него длъжностно лице да изпълни вменени му от ЗООС и Наредба за условията и реда за извършване ОВОС задължения, за което му противоправно поведение ще бъде сезирана Окръжна прокуратура.
В позиция, разпространена чрез медиите, кметът на общината оправдава недопустимото си поведение спрямо всички присъстващи на обсъждането – 158 души, подписали се саморъчно, както и към дружеството, което осигурява над 550 работни места .
Това му поведение още веднъж изобличава фалшивия му и сладникав имидж на „кмет с европейско поведение” и показва мнимата му „загриженост” за устойчиво развитие на общината, чрез инвестиции в реалния сектор и създаване на работни места  при спазване на добрите бизнес практики за безопасност, както в работна, така и в околна среда.
Това поведение на кмета още веднъж показва липсата на реален интерес и конструктивни позиция към предложената от местно дружество инвестиция.
Всички над 550 работници и служители на дружеството живеят и работят в град Кърджали, за разлика от други любими негови „инвеститори” – туристи.
При участвали 158 души, подписали се собственоръчно на присъствен списък, не може да се твърди, че не е осигурена възможност и условия за участие на всеки един гражданин. Явно само кметът и малка групичка около него желаят осигуряване на  по-специални  условия за участие.
Колкото до участие на представители на РИОСВ – Хасково, в качеството му на компетентен орган за вземане на решение, такива присъстваха, независимо, че подобно изискване в нормативните документи няма.
Действията на кмета на общината и на групичката около него показват смайващото лицемерие и политическа демагогия.  Той води кампания срещу „ГОРУБСО”, а не иска и да чуе, че ИСТИНСКИТЕ И ГОЛЕМИ проблеми на Кърджали са други.
На първо място, за два мандата и половина с управлението си Хасан Азис успя да превърне Кърджали в град изглеждащ, като след бомбардировка.
Ако кметът на града поспре да пътува и от пет работни дни прекарва поне два  на работното си място, ще установи, че по улиците и тротоарите на града са се отворили не дупки, а кратери.
Ще установи, че града е тъмен и мръсен.
Ще установи, че детските градини и ясли са крайно недостатъчни да поберат, макар и намалелия поток от деца.
Ще установи, че въпреки неимоверните усилия на персонала, обслужващ детските заведения, общината не е осигурила условия за здравословното хранене на децата.
Ще установи, че общината е толкова финансово задлъжняла, че и фирми от най-близкото му обкръжение завеждат съдебни искове.
Необходимо е само да погледне в сайта на Изпълнителна агенция по околна среда и в Програмата за качеството на атмосферния въздух на общината, за да разбере,  какво дишат кърджалийци и да се погрижи за решаването на тези проблеми  със същата устременост, С КОЯТО ДЕЙСТВА СРЕЩУ ДРУЖЕСТВОТО.
На първо място управлението на общината следва да реши собствения си проблем със сметосъбирането и СМЕТИЩЕТО НА ГРАДА, КОЕТО НЕ ОТГОВОРЯ  КАКТО НА  ВЪВЕДЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И СТАНДАРТИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ТАКА И НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕКОСТАНДАРТИ.  Когато тръгнеш по чуждите дворове, би следвало да си оправил СОБСТВЕНИЯ СИ.
На второ място  Кърджали е един от градовете с високо съдържание на фини прахови частици в атмосферния въздух. И причинителя отново не е ГОРУБСО. Този проблем съществува от години и отново от общинското ръководство нищо не е направено за решаването му. Не се прави и най-елементарното – ДА СЕ ИЗМИВАТ РЕДОВНО УЛИЦИТЕ НА ГРАДА.
И не на последно място – проблемът с продължаващото отчитане високи съдържания на серен диоксид в атмосферния въздух през зимните месеци.
Виждаме и се убедихме, че проблемът не се реши със  затварянето на ОЦК.
Обратно, затварянето на ОЦК доведе до безпрецедентна за района безработица и до рязко влошаване жизнения стандарт на населението.
Подобно отношение не може и не трябва да бъде политика общински институции. Когато инициативите на бизнеса са полезни за региона, те трябва да бъдат подкрепени, а не заклеймявани.
Големите предприятия в община Кърджали дават работа  на много хора. Именно тези предприятия създават устойчивото развитие на този регион. Недопустимо е общински власти да саботират проекти за стотици милиони евро.
Считам, че и в миналото, и днес, без развитието на бизнеса е невъзможно развитието на даден регион.
Стига разбира се, това да го интересува.
Проблемът е, че икономическите интереси на Хасан Азис и групичката около него са доста различни  от интересите на жителите на Кърджали.
 
07.01.2013г.                                                             Изпълнителен директор:
                                                                                              /инж. Живка Ковачева/

hard admin

*

Top